Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Najczęstsze pytania o szkolenia BHP

Najczęstsze pytania o szkolenia BHP to:

 • Kogo można szkolić z zakresu BHP online?
 • Czy szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowe dla nauczycieli w 2019 r?
 • Ile trwa szkolenie bhp?
 • Na czym polega szkolenie BHP?
 • Co ile czasu należy wykonać szkolenie BHP?
 • Jak długo jest ważne szkolenie BHP?
 • Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp co ile lat?
 • Szkolenie BHP praca na wysokości
 • Szkolenie BHP a umowa zlecenie
 • Szkolenie BHP a RODO
 • Szkolenie BHP a przerwa w zatrudnieniu
 • Szkolenie BHP w przedszkolu
 • Szkolenie bhp w języku ukraińskim / Ukraińców
 • Ile kosztuje szkolenie BHP?
 • Szkolenie BHP a firma jednoosobowa
 • Szkolenie BHP na stażu
 • Szkolenie BHP młodocianych
 • Szkolenie BHP a RODO
 • Obowiązkowe szkolenie z pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników szkoły

Kogo można szkolić z zakresu BHP online?

1 odpowiedź

Do internetowych szkoleń BHP online dopuszczani są wszyscy pracownicy, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia z zakresu BHP mają wpisaną dopuszczalną formę szkolenia: samokształcenie kierowane.
To oznacza, że w szkoleniach BHP online mogą brać udział kierownicy i pracodawcy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy administracyjno-biurowi i inni (np. lekarze, nauczyciele).

Czy szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowe dla nauczycieli w 2019 r?

Do 1 marca 2019 r. dyrektorzy szkół muszą skierować na szkolenie z pierwszej pomocy wszystkich pracowników szkoły, w tym nauczycieli.
Więcej informacji w artykule Obowiązkowe szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli

Ile trwa szkolenie bhp?

1 odpowiedź

Szkolenie wstępne trwa nie krócej niż dwie godziny lekcyjne (instruktaż ogólny) oraz 8 godzin lekcyjnych (instruktaż stanowiskowy). Pracownicy administracyjno-biurowi mają ograniczony czas trwania instruktażu stanowiskowego do 2 godzin lekcyjnych.

Czas trwania okresowego szkolenia BHP jest uzależniony od zajmowanego stanowiska:

 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – 8 godzin lekcyjnych (1 dzień),
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych – 8 godzin lekcyjnych (1 dzień),
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – 16 godzin lekcyjnych (2 dni),
 • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami – 16 godzin lekcyjnych (2 dni),
 • pracownicy służb BHP – 32 godziny (2 dni na sali wykładowej, 2 dni samokształcenia).

Więcej w artykule Ile trwa szkolenie BHP

Jak wygląda szkolenie BHP?

Program szkoleń okresowych BHP jest dokładnie określony przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z dn. 24 listopada 2004 r.
W programie każda grupa pracownicza bez względu na zajmowane stanowisko pracy (robotnicy, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy inżynieryjno-techniczni, kierownicy i pracodawcy) musi odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
Podczas pozostałych godzin wykładu omawiane są zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dział X Kodeksu pracy), prawa pracy, ochrony pracy i innych.
W tym miejscu można zobaczyć przykładowy test BHP online.

Na czym polega szkolenie BHP?

Szkolenia wstępne BHP polegają na przeprowadzeniu instruktażu ogólnego podczas którego pracownik jest zapoznawany z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, zagadnieniami z prawa pracy oraz zagrożeniami w miejscu pracy. W drugim etapie szkolenia wstępnego przeprowadza się instruktaż stanowiskowy, którego celem jest zapoznanie pracownika z jego stanowiskiem pracy, obsługą i instrukcjami sprzętu, z którego pracownik będzie korzystał oraz z możliwymi zagrożeniami występującymi na tym stanowisku pracy. Szkolenie wstępne BHP odbywa się przed przystąpieniem pracownika do pracy (1 dzień w pracy lub przed podpisaniem umowy).

W przeciągu maksymalnie 12 miesięcy (osoby kierujące – skrócony czas do 6 miesięcy) pracownik musi odbyć szkolenie okresowe BHP.
Podczas szkolenia okresowego BHP pracownik poznaje zasady udzielania pierwszej pomocy oraz poszerza swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dział X Kodeksu pracy), prawa pracy, ochrony pracy i innych.

Co ile czasu należy wykonać szkolenie BHP?

Szkolenie wstępne BHP należy wykonać przed przystąpieniem pracownika do pracy i w przeciągu maksymalnie 12 miesięcy (kierownicy 6 miesięcy) wysłać pracownika na szkolenie okresowe BHP.
Szkolenia okresowe BHP mają ograniczony czas ważności i należy je aktualizować w zależności od stanowiska.
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy aktualizować nie rzadziej niż raz na 3 lata. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych jest ważne max. 6 lat, zaś pracowników inżynieryjno-technicznych 5 lat.
Pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami muszą powtarzać szkolenie okresowe BHP raz na 5 lat.
Pracownicy służby BHP muszą aktualizować wiedzę nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Jak długo jest ważne szkolenie BHP?

Szkolenie wstępne BHP jest ważne maksymalnie 12 miesięcy (kierownicy 6 miesięcy).
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest ważne maksymalnie 3 lata.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych jest ważne maksymalnie 5 lat.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych jest ważne maksymalnie 5 lat.
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami jest ważne maksymalnie na 5 lat.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służb BHP jest ważne maksymalnie 5 lat

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp co ile lat?

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Więcej w artykule Jak długo jest ważne szkolenie BHP

Szkolenie BHP praca na wysokości

Prace na wysokościach należy podzielić na dwie kategorie:
1. prace na wysokościach powyżej 1 metra, jednak wykonywane w tzw. dostępie budowlanym (z wykorzystaniem np. drabiny, rusztowania, podestów roboczych itp.)
2. prace w tzw. dostępie linowym, czyli z wykorzystaniem lin, np. jako sprzęt roboczy do pracy w zjeździe, podczas podchodzenia po linie, na trawersie linowym, czy w pozycji siedzącej na wiszącym „krzesełku”.

Pracownicy wykonujący prace powyżej 5 m w dostępie budowlanym muszą:

 • posiadać zaświadczenia z badania lekarskiego wskazujące na brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m,
 • ukończyć instruktaż stanowiskowy (I część szkolenia wstępnego bhp) dla konkretnych prac, z dokładnym umówienie wykorzystanego sprzętu do prac na wysokości
 • odbyć szkolenie okresowe bhp dla robotników w terminie nie przekraczającym 12 miesięcy od daty zatrudnienia i aktualizować swoją wiedzę nie rzadziej niż raz na 3 lata

Oferta Ośrodka Szkoleń BHP na szkolenie BHP praca na wysokości w Warszawie

Szkolenie BHP a umowa zlecenie

Zleceniodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. O ile prawo dokładnie określa jakie kroki z zakresu BHP należy podjąć w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, o tyle w przypadku pracowników zatrudnionych na umowie zlecenie nie jest dookreślone. Jeśli jednak charakter pracy zleceniobiorcy (miejsce pracy, stanowisko oraz jego wyposażenie itp.) wskazuje, że pracownik powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu bhp oraz odpowiedni stan zdrowia zleceniodawca powinien skierować pracownika na szkolenie bhp oraz badania lekarskie, a pracownik ma obowiązek poddać się takim badaniom oraz uczestniczyć w szkoleniu.
Koszt szkolenia oraz badań powinien pokryć pracodawca.
Więcej szczegółów w artykule Szkolenie BHP a umowa zlecenie

Szkolenie BHP a RODO

Po odbytym szkoleniu bhp pracownik otrzymuje zaświadczenie (lub kartę szkolenia wstępnego) zgodne z wymoganiami Państwowej Inspekcji Pracy ważne przez uregulowany w Rozporządzeniu okresu czasu.
Na zaświadczeniu bhp znajdują się takie dane osobowe pracownika jak: imię, nazwisko, data urodzenia, typ stanowiska pracy.
Pracodawca kierujący pracownika na szkolenie bhp nie zawiera z Ośrodkiem Szkolenia BHP umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ponieważ Ośrodek staje się administratorem danych osobowych.
Można również wysłać pracownika na szkolenie otwarte, gdzie sam poda swoje dane, a tym samym Ośrodek Szkolenia BHP stanie się administratorem danych bez pośrednictwa pracodawcy.
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który pomaga klientom dopełnić formalności i wszystkie dokumenty przygotowuje za Państwa. W razie pytań prosimy o kontakt: kasia@bhp-ciolka.com.pl

Szkolenie BHP a przerwa w zatrudnieniu

W przypadku, gdy pomiędzy rozwiązaniem z pracownikiem umowy a zawiązaniem kolejnej nie została zachowana ciągłość zatrudnienia w tym samym zakładzie pracy (wystąpiła choćby jednodniowa przerwa) należy pracownika skierować na szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Może mylnie się wydawać, że szkolenia wstępne BHP zachowują ważność podczas przerwy w zatrudnieniu nieprzekraczającej 30 dni, jednak dotyczy to tylko badań profilaktycznych.
Szkolenia wstępnego bhp nie trzeba powtarzać tylko, gdy została zachowana ciągłość zatrudnienia. W każdym innym przypadku szkolenie bhp wstępne musi zostać powtórzone, a brak spełnienia tego wymogu może być traktowany jako naruszenie art. 2372 Kp. i skutkować karą grzywny od 1.000 do aż 30.000 złotych.

Szkolenie BHP w przedszkolu

Pracownicy oświaty, czyli nauczyciele i wychowawcy w przedszkolu lub szkole są przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z poz. zm.) traktowani jako pracownicy administracyjno-biurowi i inni.
W związku z tym muszą ukończyć szkolenie okresowe bhp w czasie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty przeprowadzenia szkolenia wstępnego, a otrzymane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp jest ważne 6 lat.

Osoby sprawujące stanowiska kierownicze w przedszkolu (np. Dyrektor, wice-dyrektor, kierownik gospodarczy, szef kuchni etc.) są przez Rozporządzenia traktowane jako osoby kierujące pracownikami i muszą odbyć szkolenie okresowe bhp w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od daty szkolenia wstępnego i aktualizować swoją wiedzę nie rzadziej niż raz na 5 lat – otrzymane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp jest ważne 5 lat.

Osoby pracujące w przedszkolu lub szkole na stanowiskach robotniczych (np. pomoc nauczyciela, osoby pracujące w kuchni, osoby wykonujące prace ogrodowe) muszą odbyć szkolenie okresowe bhp w przeciągu maksymalnie 12 miesięcy od daty szkolenia wstępnego bhp, a ich zaświadczenie jest ważne 3 lata.
Więcej informacji w zakładce BHP w szkole i przedszkolu

Szkolenie bhp w języku ukraińskim / Ukraińców

Każdy pracownik, bez względu na pochodzenie, musi zostać zaznajomiony z przepisami bhp w zakładzie pracy, a szkolenie to musi być dla niego zrozumiałe. W związku z tym pojawia się pytanie w jakim języku należy prowadzić szkolenie bhp dla osób niewładających biegle językiem polskim.
Na ten moment nie istnieje żaden przepis określający w jakim języku mają być szkoleni pracownicy np. z Ukrainy. Ważne jest, aby szkolenie było dla pracownika zrozumiałe i aby po szkoleniu otrzymał wiedzę, która pozwoli mu uniknąć wypadków w przyszłości. Najwięcej wypadków przy pracy, w których poszkodowani to Ukraińcy wynika z niewiedzy spowodowanej np. niemożnością zrozumienia instrukcji obsługi maszyny napisanej po polsku.
Szkolenie bhp Ukraińców nie musi być zatem prowadzone w języku ukraińskim, jednak w taki sposób, aby pracownicy zrozumieli przekazywaną treść (przykładowo: filmy instruktażowe czy dwujęzyczna prezentacja multimedialna).
Ważne jest również, aby szkolenie zostało rozszerzone o zagadnienia dotyczące bezpośrednio obcokrajowców pracujących w Polsce i zagrożeń związanych z wykonywaniem przez nich pracy.

Ile kosztuje szkolenie BHP?

Szkolenia bhp dzielą się na szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe. Szkolenia wstępne odbywają się tylko raz, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, tak więc jest to opłata jednorazowa. W naszej firmie takie szkolenie kosztuje 80 zł.
Później w przeciągu 6 lub 12 miesięcy (w zależności od stanowiska) pracownik musi przejść szkolenie okresowe bhp, które jest regularnie aktualizowane.
Stanowiska robotnicze – koszt szkolenia to 130 zł raz na 3 lata
Stanowiska administracyjno-biurowe – koszt szkolenia to 150 zł raz na 6 lat (online: 100 zł)
Stanowiska inżynieryjno-techniczne – koszt szkolenia to 200 zł raz na 5 lat (online: 120 zł)
Pracodawcy i kierownicy – koszt szkolenia to 200 zł raz na 5 lat (online: 120 zł)
Służba BHP – koszt szkolenia to 699 zł raz na 5 lat

Więcej w zakładce szkolenia BHP cennik

Jak widać powyżej koszt szkolenia bhp jest znikomy w porównaniu z kosztami, które może ponieść pracodawca, gdy nie przeszkoli pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak szkolenia bhp skutkuje zwiększoną ilością wypadków przy pracy, a co za tym idzie zwolnień, nieobecności pracownika w pracy, wypłaty odszkodowań oraz ewentualnych kar nałożonych przez Państwową Inspekcję Pracy podczas kontroli.

Pracownicy wykonujący prace w tzw. dostępie linowym powinni przejść dodatkowo specjalistyczne szkolenie do prac na wysokości.

Szkolenie BHP a firma jednoosobowa

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników nie ma obowiązku odbywania szkoleń wstępnych i okresowych bhp. Nawet jeśli w pracy pomaga mu najbliższa rodzina. Jednak sytuacja zmienia się w momencie, w którym osoba prowadząca działalność gospodarczą zawiąże z pracownikiem stosunek pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie lub o dzieło) i stanie się pracodawcą. Wtedy musi odbyć szkolenie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
Więcej informacji w artykule Szkolenie BHP a firma jednoosobowa

Szkolenie BHP na stażu

Pracodawcy przyjmujący na staż osoby skierowane przez Urząd Pracy muszą spełnić takie same wymagania z zakresu bhp jak wobec pracowników, z którymi wiąże ich stosunek pracy. Co oznacza, że pracodawca jako organizator stażu musi:

 • zapewnić stażystom bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapoznać ich z regulaminami pracy,
 • zapoznać ich z instrukcjami przeciwpożarowymi oraz instrukcjami poszczególnych maszyn,
 • zapewnić środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
 • zapewnić profilaktyczną ochronę zdrowia.

Pracodawca, jako organizator stażu, ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia wstępnego i okresowego dla stażysty.

Więcej w artykule Szkolenie BHP na stażu

Szkolenie BHP młodocianych

Pracownicy młodociani muszą przejść badania lekarskie, jednak nie muszą być poddawani szkoleniom z zakresu bhp oraz prawa pracy.
Jednak Ośrodek Szkolenia BHP, jako podmiot z dużym doświadczeniem w branży, gorąco rekomenduje, aby pracodawcy zadbali jednak o wiedzę pracowników młodocianych, ponieważ pozwoli to znacznie ograniczyć ilość wypadków przy pracy.
Dodatkowo, aby zadbać o młode, dopiero wchodzące na rynek pracy osoby przygotowaliśmy szkolenie „W pierwszej pracy”, które ma na celu zapoznanie przyszłych pracowników z zagadnieniami prawa pracy, w tym z różnicami pomiędzy umowami cywilnoprawnymi, a umową o pracę, obowiązkami i prawami pracodawcy, obowiązkami i prawami pracownika oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szkolenie BHP a RODO

Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) nie wpłynęły na kwestie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz danych wymaganych do wystawienia zaświadczenia. Nadal musisz przeszkolić pracowników oraz przekazać dane osobowe pracowników firmie szkoleniowej. Ważna informacja jest taka, że masz do tego podstawę prawną: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że nie musisz pozyskiwać zgody od pracowników, co znacznie ułatwia Twoją pracę.

Obowiązkowe szkolenie z pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników szkoły

Ministerstwo Edukacji Narodowej w dn. 29.11.2018 wprowadziło nowelizację przepisów dotyczących przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach. Od 1 marca 2019 r. każda osoba pracująca w szkole musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy. Przed zmianami przepis obejmował tylko nauczycieli, teraz obowiązek przejścia szkolenia mają osoby pracujące np. w administracji placówki oświatowej, osoby dbające o porządek w szkole, czy osoby wydające dzieciom posiłki.
Za organizację szkolenia pracowników odpowiada dyrektor placówki oświatowej.
W zakresie szkoleń dla nauczycieli i pracowników szkół polecamy zakładkę Kurs pierwszej pomocy

Masz jakiekolwiek pytania?

Napisz na bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 600 004 503

  Napisz do nas


  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.