Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Regulamin szkoleń

Szkolenia otwarte (zgłaszanie pojedynczych osób)

§ 1. Organizator szkoleń
1. Organizatorem szkoleń jest Ośrodek Szkolenia BHP Małgorzata Cierpka-Prokopowicz, ul. E. Ciołka 10, 01-402 Warszawa, NIP: 5211359717.
2. Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń jest Organizator.

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Organizator oświadcza, iż prowadzi szkolenia otwarte dla firm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy i innych pokrewnych.
2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem strony internetowej Organizatora, tj. www.bhp-ciolka.com.pl.

§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.bhp-ciolka.com.pl lub w formie mailowej oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Zgłoszenia w formie telefonicznej nie są przyjmowane.
2. Podane na stronie www.bhp-ciolka.com.pl ceny produktów są cenami netto. Niektóre szkolenia są zwolnione z podatku VAT. Do pozostałych szkoleń zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Przed zdecydowaniem się na szkolenie osoba zainteresowana jest każdorazowo informowana o ostatecznej cenie szkolenia.
3. Zwolnienie usługi z VAT przysługuje w sytuacji, gdy 100% środków, z których opłacane jest szkolenie pochodzi z środków publicznych – w takiej sytuacji Uczestnik lub Podmiot zgłaszający uczestnika, który dokonuje zapłaty za szkolenie zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia i przesłania go na adres siedziby Organizatora w postaci oryginału wypełnionego formularza wraz z pieczątką Podmiotu/instytucji.
4. Wpłaty za szkolenie, warsztaty i egzaminy należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 29 1500 1911 1219 1032 9505 0000 w Banku Santander Bank Polska S.A. w Warszawie nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
5. W tytule przelewu należy wpisać nr faktury lub imię i nazwisko uczestnika wraz z datą zakupionego szkolenia.

§ 4. Szkolenie
1. Cena szkolenia obejmuje:
1a. uczestnictwo w szkoleniu,
1b. materiały szkoleniowe,
1c. certyfikat / zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
1d. przerwy kawowe.

§ 5. Certyfikaty i zaświadczenia
1. Certyfikaty i zaświadczenia o ukończenia szkolenia wydawane są tylko:
1a. po podaniu pełnych i prawdziwych danych niezbędnych do wystawiania zaświadczenia,
1b. podpisania listy obecności,
1c. odbycia egzaminu w przypadku szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Organizator ma prawo odmówić wystawienia certyfikaty i/lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w przypadku:
2a. niepodania danych przez uczestnika,
2b. podania fałszywych lub błędnych danych przez uczestnika,
2c. nieprzystąpienia lub niezaliczenia egzaminu w przypadku szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Odmowa wystawienia certyfikatu i/lub zaświadczenia z powodów wymienionych w § 5.2. nie ma wpływu na realizację usługi i nie może być podstawą do uniknięcia uiszczenia opłaty.

§ 6. Duplikaty certyfikatów i zaświadczeń.
1. W przypadku błędnie wystawionego certyfikatu i/lub zaświadczenia:
1a. uczestnik ma prawo żądać poprawy zaświadczenia w terminie do 14 dni od daty wystawienia certyfikatu i/lub zaświadczenia przesyłając skan błędnie wystawionego zaświadczenia na adres poczty elektronicznej Organizatora (bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl) lub oryginał na adres siedziby Organizatora,
1b. poprawnie wystawiony certyfikat i/lub zaświadczenie zostanie wystawiony przez Organizatora nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia i wysłany listem poleconym pod adres wskazany przez uczestnika.
2. W przypadku zgubienia certyfikatu i/lub zaświadczenia:
2a. istnieje możliwość otrzymania duplikatu certyfikatu i/lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w czasie trwania ważności szkolenia,
2b. wystawienie duplikatu certyfikatu i/lub zaświadczenia odbywa się po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł netto + VAT za 1 sztukę duplikatu na konto Organizatora na podstawie wystawionej faktury (cena obejmuje koszt zaświadczenia, koszty pracy pracownika, koszty wysyłki listem poleconym).

§ 7. Odwołanie oraz zmiana miejsca szkolenia przez Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku wystarczającej liczby uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
2. W przypadku odwołania szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Organizator i osoba fizyczna lub podmiot wpłacający uzgodnią inny termin szkolenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywa się szkolenie, nie później niż do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
4. Informacja o zmianie miejsca szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie uczestnikowi lub osobie, która wypełniła formularz rejestracji online.

§ 8. Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika
1. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Rezygnacja z udziału uczestnika w szkoleniu bez ponoszenia kosztów może odbyć się wyłącznie drogą mailową (e-mail: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl) przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć na skrzynkę pocztową Organizatora nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
3. Rezygnacja z udziału osoby zgłoszonej w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem uczestnika w wysokości 80% kosztów brutto uczestnictwa, o ile uczestnik poinformuje Organizatora w formie pisemnej na adres bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl o rezygnacji ze szkolenia. Brak informacji w formie pisemnej do dnia i godziny rozpoczynającej szkolenie (podanej na stronie internetowej www.bhp-ciolka.com.pl) skutkuje obciążeniem uczestnika w wysokości 100% kosztów brutto uczestnictwa.

§ 9. Reklamacje
1. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością szkolenia w terminie 7 dni od dnia, w którym szkolenie się odbyło.
2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl. Zaleca się podanie przez Uczestnika lub podmiot zgłaszający uczestnika w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
3. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
2. Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.
3. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur.
4. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z Ustawą. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami ww. Ustawy.
5. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz rejestracyjny online, podmiot zgłaszający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.
6. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika szkolenia oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
7. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika szkolenia oświadcza, iż zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i akceptuje jej postanowienia.
8. Regulamin obowiązuje od dn. 01.03.2019 r.

Szkolenia zamknięte (zamawiane dla grupy osób)

§ 1. Organizator szkoleń
1. Organizatorem szkoleń jest Ośrodek Szkolenia BHP Małgorzata Cierpka-Prokopowicz, ul. E. Ciołka 10, 01-402 Warszawa, NIP: 5211359717.

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Organizator oświadcza, iż prowadzi szkolenia dla firm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy i innych pokrewnych.
2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo uzgodnionych z Klientem.

§ 3. Warunki przeprowadzenia szkolenia
1. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest pisemna lub elektroniczna (drogą mailową na adres bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl) akceptacja warunków współpracy.
2. Podane na stronie www.bhp-ciolka.com.pl ceny produktów są cenami netto. Niektóre szkolenia są zwolnione z podatku VAT. Do pozostałych szkoleń zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Przed zdecydowaniem się na szkolenie osoba zainteresowana jest każdorazowo informowana o ostatecznej cenie szkolenia.
3. Zwolnienie usługi z VAT przysługuje w sytuacji, gdy 100% środków, z których opłacane jest szkolenie pochodzi z środków publicznych – w takiej sytuacji Uczestnik lub Podmiot zgłaszający uczestnika, który dokonuje zapłaty za szkolenie zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia i przesłania go na adres siedziby Organizatora w postaci oryginału wypełnionego formularza wraz z pieczątką Podmiotu/instytucji.
4. Wpłaty za szkolenia, warsztaty i egzaminy należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 29 1500 1911 1219 1032 9505 0000 w Banku Santander Bank Polska S.A. w Warszawie nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
5. W tytule przelewu należy wpisać nr faktury lub imię i nazwisko uczestnika wraz z datą zakupionego szkolenia.

§ 4. Szkolenie
1. Cena szkolenia obejmuje:
1a. uczestnictwo w szkoleniu,
1b. certyfikat / zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
1c. inne, dodatkowe, wyszczególnione w ofercie ustalenia indywidualnie pomiędzy klientem a Organizatorem.

§ 5. Certyfikaty i zaświadczenia
1. Certyfikaty i zaświadczenia o ukończenia szkolenia wydawane są tylko:
1a. po podaniu pełnych i prawdziwych danych niezbędnych do wystawiania zaświadczenia,
1b. podpisania listy obecności,
1c. odbycia egzaminu w przypadku szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Organizator ma prawo odmówić wystawienia certyfikatu i/lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w przypadku:
2a. niepodania danych przez uczestnika,
2b. podania fałszywych lub błędnych danych przez uczestnika,
2c. nieprzystąpienia lub niezaliczenia egzaminu w przypadku szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Odmowa wystawienia certyfikatu i/lub zaświadczenia z powodów wymienionych w § 5.2. nie ma wpływu na realizację usługi i nie może być podstawą do uniknięcia uiszczenia opłaty.

§ 6. Duplikaty certyfikatów i zaświadczeń.
1. W przypadku błędnie wystawionego certyfikatu i/lub zaświadczenia:
1a. uczestnik ma prawo żądać poprawy zaświadczenia w terminie do 14 dni od daty wystawienia certyfikatu i/lub zaświadczenia przesyłając skan błędnie wystawionego zaświadczenia na adres poczty elektronicznej Organizatora (bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl) lub oryginał na adres siedziby Organizatora,
1b. poprawnie wystawiony certyfikat i/lub zaświadczenie zostanie wystawiony przez Organizatora nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia i wysłany listem poleconym pod adres wskazany przez klienta,
2. W przypadku potencjalnego nieotrzymania zaświadczenia i/lub certyfikatu od organizatora, klient ma prawo do otrzymania zaświadczenia i/lub certyfikatu po pisemnym lub elektronicznym zgłoszeniu braku w terminie 14 dni od daty otrzymania zaświadczeń i/lub certyfikatów pozostałych uczestników szkolenia. Po upływie 14 dni od daty otrzymania zaświadczeń i/lub certyfikatów pozostałych uczestników szkolenia zaświadczenie i/lub certyfikat uznaje się za zgubione i postępowanie odbywa się zgodnie z § 6.3 niniejszego regulaminu.
3. W przypadku zgubienia certyfikatu i/lub zaświadczenia:
3a. istnieje możliwość otrzymania duplikatu certyfikatu i/lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w czasie trwania ważności szkolenia,
3b. wystawienie duplikatu certyfikatu i/lub zaświadczenia odbywa się po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł netto + VAT za 1 sztukę duplikatu na konto Organizatora na podstawie wystawionej faktury (cena obejmuje koszt zaświadczenia, koszty pracy pracownika, koszty wysyłki listem poleconym).

§ 7. Odwołanie oraz zmiana miejsca szkolenia przez Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w szczególności w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
2. W przypadku odwołania szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Organizator i osoba fizyczna lub podmiot wpłacający uzgodnią inny termin szkolenia.

§ 8. Rezygnacja ze szkolenia przez klienta
1. Klientowi szkolenia przysługuje prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Rezygnacja z udziału uczestnika w szkoleniu bez ponoszenia kosztów może odbyć się wyłącznie drogą mailową (e-mail: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl) przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć na skrzynkę pocztową Organizatora nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
3. Rezygnacja ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem uczestnika w wysokości 70% kosztów brutto uczestnictwa, o ile klient poinformuje Organizatora w formie pisemnej na adres bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl o rezygnacji ze szkolenia.
4. W przypadku braku informacji o rezygnacji klienta ze szkolenia do dnia i godziny rozpoczynającej szkolenie odpłatność wynosi 100%.

§ 9. Reklamacje
1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością szkolenia w terminie 7 dni od dnia, w którym szkolenie się odbyło.
2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
3. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Klientowi oraz uczestnikom szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
2. Organizator uprawniony jest do kontaktów z klientem celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.
3. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur.
4. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.
5. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą swoje dane, klient powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.
6. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
7. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i akceptuje jej postanowienia.
8. Regulamin obowiązuje od dn. 01.03.2019 r.