Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

BHP. Przepisy BHP.

Szkolenie BHP jest obowiązkowym szkoleniem dla większości pracowników. Celem szkolenia BHP w głównej mierze jest budowanie świadomości wśród pracowników i kierowników na temat zagrożeń, co przełoży się na pracę w bezpiecznych warunkach, ograniczeniem liczby wypadków oraz ogólne poczucie bezpieczeństwa w pracy. Ważne jest, aby szkolenia BHP przeprowadzać regularnie i terminowo oraz w sposób, który pozwoli osiągnąć założone cele.

Spis treści

 1. Co to jest BHP? Czym zajmuje się BHP?
 2. Jakie są szkolenia BHP?
 3. Szkolenie wstępne BHP:
 4. Szkolenie okresowe BHP:
 5. Szkolenia BHP są obowiązkowymi szkoleniami.
 6. Celem szkolenia BHP jest zapoznanie pracowników z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa w pracy, przepisów ppoż. oraz pierwszej pomocy, także okresowa aktualizacja tej wiedzy.
 7. Szkolenie wstępne BHP jest ważne 6 lub 12 miesięcy w zależności od zajmowanego stanowiska.
 8. Szkolenie okresowe BHP jest ważne 1, 3, 5 lub 6 lat w zależności od zajmowanego stanowiska.

Co to jest BHP? Czym zajmuje się BHP?

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy to dziedzina nauki zajmująca się szeroko pojętym bezpieczeństwem człowieka w środowisku pracy. Na stanowisku pracy pracownikowi zagraża szereg czynników, jak np. czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne czy psychospołeczne. Zadaniem pracowników służby BHP jest identyfikacja tych czynników oraz prowadzenie działań ograniczających negatywne skutki oddziaływania tych czynników na człowieka. Zadaniem BHP jest również szerzenie świadomości i kreowania postaw sprzyjających bezpieczeństwu. Temu m.in. służą szkolenia BHP.

Jakie są szkolenia BHP?

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne BHP i szkolenia okresowe BHP. Szkolenie wstępne odbywa się w pierwszym dniu zatrudniania pracownika i jego celem jest zapoznanie nowego pracownika z ogólnymi zasadami bhp oraz zasadami przyjętymi w zakładzie pracy. Szkolenie okresowe BHP natomiast ma na celu aktualizację wiedzy pracownika i przypomnienie zasad sprzyjającym bezpiecznym i higienicznym warunkom pracy.

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Przyjmuje się, że szkolenie wstępne BHP odbywa się pierwszego dnia, jednakże w niektórych przypadkach może trwać nawet przez dwa pierwsze dni pracy pracownika.

Jak wygląda szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części – instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Program instruktażu ogólnego jest regulowany Rozporządzeniem. W programie instruktażu ogólnego szkolenia wstępnego można znaleźć takie zagadnienia jak: istota BHP, obowiązki i prawa pracownika i pracodawcy, odpowiedzialność w zakresie BHP pracownika i pracodawcy, zagrożenia wypadkowe, podstawowe zasady obsługi maszyn, porządek i czystość, pierwsza pomoc przedmedyczna, ochrona ppoż. i ewakuacja.
Natomiast w przypadku instruktażu stanowiskowego program szkolenia musi być dopasowany do specyfiki stanowiska pracy i nie ma ściśle określonego programu. Niemniej jednak instruktaż stanowiskowy powinien być możliwie jak najbardziej praktyczny i stawiać nacisk na demonstrację, powtórzenie czynności przez pracownika oraz pracę pod nadzorem.

Ile trwa szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny i stanowiskowy?

Szkolenie wstępne trwa jeden lub dwa dni. Instruktaż ogólny (taki sam dla wszystkich pracowników) trwa 3 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna=45 min), natomiast czas trwania instruktażu stanowiskowego jest uzależniony dla stanowiska pracownika.
Instruktaż stanowiskowy zgodnie z przepisami trwa 8 godzin dydaktycznych (lekcyjnych), natomiast może zostać skrócony do 2 godzin lekcyjnych, jeśli pracownik pracuje na stanowisku administracyjno-biurowym z narażeniem na czynniki uciążliwe.

Kto może prowadzić szkolenie wstępne BHP? Jakie uprawnienia trzeba mieć, aby prowadzić szkolenie wstępne BHP?

Prowadzenie instruktaży ogólnych szkoleń wstępnych leży w kompetencjach i zadaniach pracownika służby BHP, jeśli taki pracuje w zakładzie pracy. Jeśli nie – szkolenie przeprowadza firma zewnętrzna lub osoba z zakładu pracy posiadająca odpowiednią wiedzę i umiejętności. Szkolenie może przeprowadzić sam pracodawca, jeśli posiada wiedzę, umiejętności lub jest pracodawca wykonującym zadania służby BHP. Osoba przeprowadzająca instruktaż stanowiskowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu modułu Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Jak długo jest ważne szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP jest ważne 6 miesięcy od daty zatrudniania w przypadku kierowników i pracodawców oraz 12 miesięcy od daty zatrudnienia w przypadku pozostałych stanowisk pracy. Przed upływem tego okresu pracownik musi zostać skierowany i ukończyć z pozytywnym wynikiem szkolenie okresowe BHP.

Kto przechodzi szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP przechodzą nowozatrudnieni pracownicy, uczniowie skierowani na praktyki oraz studenci-praktykanci.
Należy również pamiętać, że mimo, iż szkolenia BHP nie dotyczą zleceniobiorców zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej to jednak podczas świadczenia usług, praca takich osób jest w równym stopniu narażona na czynniki zewnętrzne stanowiące zagrożenie dla zdrowia. W związku z tym rekomenduje się prowadzenie szkoleń wstępnych dla wszystkich osób świadczących pracę w zakładzie pracy. Wypadek w pracy i jego skutki działają na człowieka w taki sam sposób – bez względu na podstawę zatrudnienia.

Kto jest zwolniony ze szkoleń wstępnych BHP?

Ze szkoleń wstępnych BHP mogą zostać zwolnieni pracownicy, którzy odbyli to szkolenie u pracodawcy, a teraz obejmują stanowisko, na którym wykonują te same obowiązki. Jednakże dotyczy to tylko sytuacji poprzedniego i nowego zatrudniania u tego samego pracodawcy oraz braku przerwy w zatrudnieniu (choćby jednodniowej).

Jaki dokument potwierdza odbycie szkolenia wstępnego BHP?

Po szkoleniu wstępnemu BHP wydawana jest karta szkolenia wstępnego, której wzór jest zgodny z Rozporządzeniem (nowelizacja 2019). Karta szkolenia jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.
Więcej informacji oraz wzór karty szkolenia wstępnego do pobrania znajdziesz w naszym artykule „Karta szkolenia wstępnego BHP”.

W jakim języku powinno być przeprowadzone szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się w języku zrozumiałym dla uczestnika. Podczas szkolenia może być obecny tłumacz, który w czasie rzeczywistym tłumaczy i wyjaśnia poruszane zagadnienia.
Zachęcamy do skorzystania z naszego szkolenia wstępnego BHP w języku angielskim.

Czy szkolenie wstępne BHP może być realizowane online?

Szkolenie wstępne może być realizowane online, ale tylko instruktaż ogólny. Instruktaż stanowiskowy nie może być prowadzony online nawet w czas pandemii.
Szkolenia wstępne mogą odbywać się w formie e-learningu, jak i formie online w czasie rzeczywistym.

Jaki jest koszt szkolenia wstępnego BHP?

Szkolenie wstępne BHP kosztuje 80 zł o osoby w formie e-learningowej.
Szkolenie wstępnego bhp w formie online w czasie rzeczywistym oraz z dojazdem do klienta (Warszawa) kosztuje 1000 zł za grupę.
Sprawdź nasze szkolenie wstępne BHP w formie e-learingowej.

Jakie są kary za brak szkolenia wstępnego BHP?

Niestety ustawodawca przewidział kary za brak szkoleń bhp – brak skierowania i ukończenia przez pracowników szkoleń bhp może być traktowany jako naruszenie art. 237[2] Kp. i skutkować karą grzywny od 1.000 do aż 30.000 złotych.

Szkolenie okresowe BHP

Celem szkolenia BHP jest aktualizacja wiedzy i umiejętności pracownika, a także kształtowanie kultury bezpieczeństwa. Szkolenie okresowe BHP odbywa się w przeciągu 6 lub 12 miesięcy od daty zatrudnienia, a później jest ponawiane co 1, 3, 5 lub 6 lat.

Jak wygląda szkolenie okresowe BHP?

Program szkolenia okresowego BHP jest regulowany Rozporządzeniem i różni się w zależności od stanowiska. W uproszczeniu można powiedzieć, że każde szkolenia BHP zawiera moduły z zakresu regulacji prawnych, w tym działu X Kodeksu pracy, ergonomii pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy.
Każde szkolenie okresowe BHP powinno posiadać ramowy i szczegółowy plan. Na organizatorze szkoleń spoczywa obowiązek wydania zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia okresowego BHP, przechowywanie programów oraz rejestrów osób przeszkolonych, a także pełna weryfikacja osób prowadzących szkolenia pod kątem posiadanych uprawnień oraz ich aktualizacji.

Jak długo jest ważne szkolenie okresowe BHP?

Ważność szkolenia okresowego BHP jest regulowana Rozporządzeniem. Stan na 2021:

 • Robotnicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne – co roku
 • Robotnicy – do 3 lat
 • Pracownicy administracyjno-biurowi – do 6 lat
 • Kierownicy, pracodawcy – do 5 lat
 • Pracownicy „inni” (np. pracownicy ochrony zdrowia, nauczyciele etc.) – do 5 lat

Kto może prowadzić szkolenie okresowe BHP? Jakie uprawnienia trzeba mieć, aby prowadzić szkolenie okresowe BHP?

Zgodnie z Rozporządzeniem szkolenie BHP może prowadzić:

 • Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego,
 • Szkoła ponadpodstawowa,
 • Podmiot wchodzący w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2),
 • Stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Przedsiębiorca prowadzący działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212)

Każdy z w/w podmiotów może zatrudnić osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Minimalne standardy przyjęte na rynku szkoleń BHP to:

 • Moduł pierwsza pomoc – ukończony i aktualny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanie pedagogiczne
 • Moduł ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja – ukończony i aktualny kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie pedagogiczne
 • Moduł BHP – ukończone studia podyplomowe z zakresu BHP lub technikum, ukończony i aktualny kurs dla pracowników służby BHP, doświadczenie, przygotowanie pedagogiczne

Kto jest zwolniony ze szkoleń okresowych BHP?

W art. 2373 Kodeksu pracy pojawił się zapis:
§ 22. Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.
Z uwagi na możliwość wieloznacznej interpretacji przytoczonego przepisu Ośrodek Szkolenia BHP w Warszawie zaleca kierowanie na szkolenia okresowe BHP wszystkie osoby świadczące pracę na terenie zakładu pracy.

Jaki dokument potwierdza odbycie szkolenia okresowego BHP?

Po szkoleniu okresowym BHP oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie, które jest ważne zgodnie z okresem określonym w rozporządzeniu. Zakres danych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia to imię, nazwisko oraz data urodzenia uczestnika.
Organizator szkolenia przechowuje listy osób przeszkolonych. W przypadku utraty zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego BHP organizator wydaje duplikat (choć może żądać opłaty).

W jakim języku powinno być przeprowadzone szkolenie okresowe BHP?

Szkolenie okresowe BHP powinno odbyć się w języku zrozumiałym dla uczestnika. Podczas szkolenia może być obecny tłumacz, który w czasie rzeczywistym tłumaczy i wyjaśnia poruszane zagadnienia.
Zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń okresowych BHP w języku angielskim.
Szkolenie okresowe BHP online po angielsku dla kierowników i pracodawców
Szkolenie okresowe BHP online po angielsku dla administracji

Czy szkolenie okresowe BHP może być realizowane online?

Nie wszystkie szkolenia okresowe mogą być realizowane online. Nawet specustawa związana z pandemią nakłada pewne obostrzenia w tym zakresie.
Szkolenia dla kierowników i pracodawców, pracowników administracyjno-biurowych oraz pracowników „innych” (lekarzy, nauczycieli etc.) zawsze mogły odbywać się w formie samokształcenia kierowanego, czyli np. e-learningu.
Szkolenia okresowe bhp dla robotników muszą obywać się w formie stacjonarnej, ponieważ realizowane są w formie instruktażu, który wymaga demonstrowania poprawnego wykonywania zadań.
Podsumowując:

 • Szkolenie okresowe bhp dla robotników – forma online niedopuszczalna
 • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracji – forma online dopuszczalna
 • Szkolenie okresowe bhp dla kierowników i pracodawców – forma online dopuszczalna
 • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników „innych” (np. lekarzy, nauczycieli) – forma online dopuszczalna

Jaki jest koszt szkolenia okresowego BHP?

Koszt szkolenia okresowego BHP zależy od zajmowanego stanowiska.

 • Szkolenie okresowe BHP dla robotników kosztuje 150 zł od osoby i odbywa się w naszej siedzibie – ul. Ciołka 10.
 • Szkolenie okresowe BHP dla robotników z dojazdem do klienta (Warszawa) kosztuje od 2500 zł.
 • Szkolenie okresowe BHP dla administracji online kosztuje 110 zł od osoby.
 • Szkolenie okresowe BHP dla administracji z dojazdem do klienta (Warszawa) kosztuje od 2500 zł.
 • Szkolenie okresowe BHP dla kierowników i pracodawców online kosztuje 130 zł od osoby.
 • Szkolenie okresowe BHP dla kierowników i pracodawców z dojazdem do klienta (Warszawa) kosztuje od 2500 zł.
 • Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli online kosztuje 110 zł od osoby .
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników ochrony zdrowia online kosztuje 110 zł od osoby.
 • Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia i in. z dojazdem do klienta (Warszawa) kosztuje od 2500 zł.

Jakie są kary za brak szkolenia okresowego BHP?

Kary za brak szkolenia okresowego BHP nie różnią się od kar za brak szkolenia wstępnego BHP – może to zostać uznane za naruszenie art. 237[2] Kp. i skutkować karą grzywny od 1.000 do aż 30.000 złotych.

O szkoleniu

Szkolenie wstępne z zakresu BHP skierowane jest do nowoprzyjętych pracowników i powinno odbyć się w pierwszym dniu pracy, przed dopuszczeniem pracownika do jego stanowiska.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).

Celem szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest zapoznanie uczestników z przepisami BHP (dział X Kodeksu pracy), podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, instrukcji p.poż. i ewakuacji.
Przeprowadzany jest tzw. instruktaż ogólny, który musi uzupełniony przez pracodawcę lub przełożonego o instruktaż stanowiskowy.
Odbycie szkolenia wstępnego BHP potwierdzane jest własnoręcznym podpisaniem przez uczestnika oraz prowadzącego karty szkolenia wstępnego zgodnego z aktualnymi wymogami prawa.

Program

Program szkolenia wstępnego BHP jest zgodny z Rozporządzeniem i dopasowany do stanowiska oraz branży uczestnika.
Szkolenie trwa ok. 3 godzin lek.

Prowadzący

Specjalista ds. BHP

Miejsce szkolenia

Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.
Zapraszamy na szkolenia online.

Terminy najbliższych szkoleń

Zapraszamy na szkolenia online.

Szkolenia z dojazdem do klienta realizujemy w dowolnym terminie.

Wymagany kontakt mailowy przed szkoleniem: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl wraz z podaniem danych do faktury.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– usługę i materiały dydaktyczne
– wydanie karty szkolenia wstępnego

Ważne informacje

Cena szkolenia online: 100,00 PLN / osoba

Podana cena jest wartością netto = brutto, ponieważ szkolenia BHP są zwolnione z podatku VAT (podstawa zwolnienia: Art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Celem szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest aktualizacja wiedzy uczestników z zakresu BHP (dział X Kodeksu pracy), zasad udzielania pierwszej pomocy, instrukcji p.poż. i ewakuacji.

Po szkoleniu pracownicy otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które są ważne maksymalnie 3 lata.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).

Program

8:30 – 10:00 – pierwsza pomoc przedmedyczna, ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pomocy w razie wypadku
10:00 – 10:20 – przerwa kawowa
10:20 – 15:00 – regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadki przy pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy
15:00 – 15:15 – egzamin, wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia BHP

Prowadzący

Moduł z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony jest ratownika medycznego z przygotowaniem p.poż. Podczas zajęć wykorzystywany jest najnowszy sprzęt ratowniczy, w tym fantom, AED, apteczka pierwszej pomocy i inne. Moduł z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, działu X Kodeksu pracy prowadzony jest specjalistę ds. BHP – wykładowcę w dużym doświadczeniem zawodowym i przygotowaniem pedagogicznym.

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 10, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Terminy najbliższych szkoleń

– 18.01.2023
– 08.02.2023
– 08.03.2023
– 29.03.2023
– 19.04.2023
– 17.05.2023
– 14.06.2023
– 21.06.2023
– 06.09.2023
– 20.09.2023
– 18.10.2023
– 15.11.2023
– 13.12.2023

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji książkowej
– przerwy kawowe
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Cena szkolenia: 150,00 PLN / osoba

Podana cena jest wartością netto = brutto, ponieważ szkolenia BHP są zwolnione z podatku VAT (podstawa zwolnienia: Art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

Termin Godziny Miasto Cena
15/05/2024 8:30-15:15 Warszawa 150,00 zł Zamawiam
12/06/2024 8:30-15:15 Warszawa 150,00 zł Zamawiam

O szkoleniu

Celem szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i pracowników niewymienionych §14 ust.2 pkt 1-5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (§14 ust. 2 pkt 6) jest aktualizacja wiedzy uczestników z zakresu BHP (dział X Kodeksu pracy), zasad udzielania pierwszej pomocy, instrukcji p.poż. i ewakuacji.

Po szkoleniu pracownicy otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które są ważne maksymalnie 5 lat.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).

Program

8:30 – 10:00 – pierwsza pomoc przedmedyczna, ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pomocy w razie wypadku
10:00 – 10:20 – przerwa kawowa
10:20 – 15:00 – regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadki przy pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy, ergonomia miejsca pracy
15:00 – 15:15 – egzamin, wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia BHP

Prowadzący

Moduł z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony jest ratownika medycznego z przygotowaniem p.poż. Podczas zajęć wykorzystywany jest najnowszy sprzęt ratowniczy, w tym fantom, AED, apteczka pierwszej pomocy i inne. Moduł z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, działu X Kodeksu pracy prowadzony jest specjalistę ds. BHP – wykładowcę w dużym doświadczeniem zawodowym i przygotowaniem pedagogicznym.

Miejsce szkolenia

Szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych realizujemy również online.
Sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 10, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Terminy najbliższych szkoleń

– 18.01.2023
– 08.02.2023
– 08.03.2023
– 29.03.2023
– 19.04.2023
– 17.05.2023
– 14.06.2023
– 21.06.2023
– 06.09.2023
– 20.09.2023
– 18.10.2023
– 15.11.2023
– 13.12.2023

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji książkowej
– przerwy kawowe
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Cena szkolenia: 175,00 PLN / osoba
Cena szkolenia online: 110,00 PLN / osoba

Podana cena jest wartością netto = brutto, ponieważ szkolenia BHP są zwolnione z podatku VAT (podstawa zwolnienia: Art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

Termin Godziny Miasto Cena
15/05/2024 8:30-15:15 Warszawa 175,00 zł Zamawiam
12/06/2024 8:30-15:15 Warszawa 175,00 zł Zamawiam

O szkoleniu

Celem szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych jest aktualizacja wiedzy uczestników z zakresu BHP (dział X Kodeksu pracy), zasad udzielania pierwszej pomocy, instrukcji p.poż. i ewakuacji.

Po szkoleniu pracownicy otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które są ważne maksymalnie 5 lat.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).

Program

8:30-10:00 – pierwsza pomoc przedmedyczna, ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pomocy w razie wypadku
10:00-10:20 – przerwa kawowa
10:20-15:00 – regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadki przy pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy, ergonomia miejsca pracy
15:00-15:45 – organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP
15:45-16:00 – egzamin, wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia BHP

Prowadzący

Moduł z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony jest ratownika medycznego z przygotowaniem p.poż. Podczas zajęć wykorzystywany jest najnowszy sprzęt ratowniczy, w tym fantom, AED, apteczka pierwszej pomocy i inne. Moduł z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, działu X Kodeksu pracy, prowadzony jest specjalistę ds. BHP – wykładowcę w dużym doświadczeniem zawodowym i przygotowaniem pedagogicznym.

Miejsce szkolenia

Szkolenia BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych organizujemy również online.
Sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 10, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Terminy najbliższych szkoleń

– 18.01.2023
– 08.02.2023
– 08.03.2023
– 29.03.2023
– 19.04.2023
– 17.05.2023
– 14.06.2023
– 21.06.2023
– 06.09.2023
– 20.09.2023
– 18.10.2023
– 15.11.2023
– 13.12.2023

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji książkowej
– przerwy kawowe
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Cena szkolenia: 200,00 PLN / osoba
Cena szkolenia online: 130,00 PLN / osoba

Podana cena jest wartością netto = brutto, ponieważ szkolenia BHP są zwolnione z podatku VAT (podstawa zwolnienia: Art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

Termin Godziny Miasto Cena
15/05/2024 8:30-15:00 Warszawa 200,00 zł Zamawiam
12/06/2024 8:30-16:00 Warszawa 200,00 zł Zamawiam

O szkoleniu

Celem szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych jest aktualizacja wiedzy uczestników z zakresu BHP (dział X Kodeksu pracy), zasad udzielania pierwszej pomocy, instrukcji p.poż. i ewakuacji.

Po szkoleniu pracownicy otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które są ważne maksymalnie 5 lat.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).

Program

8:30-10:00 – pierwsza pomoc przedmedyczna, ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pomocy w razie wypadku
10:00-10:20 – przerwa kawowa
10:20-15:00 – regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadki przy pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy, ergonomia miejsca pracy
15:00-15:45 – organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP
15:45-16:00 – egzamin, wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia BHP

Prowadzący

Moduł z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony jest ratownika medycznego z przygotowaniem p.poż. Podczas zajęć wykorzystywany jest najnowszy sprzęt ratowniczy, w tym fantom, AED, apteczka pierwszej pomocy i inne. Moduł z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, działu X Kodeksu pracy, prowadzony jest specjalistę ds. BHP – wykładowcę w dużym doświadczeniem zawodowym i przygotowaniem pedagogicznym.

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 10, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.
Szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami realizujemy również online.

Terminy najbliższych szkoleń

– 18.01.2023
– 08.02.2023
– 08.03.2023
– 29.03.2023
– 19.04.2023
– 17.05.2023
– 14.06.2023
– 21.06.2023
– 06.09.2023
– 20.09.2023
– 18.10.2023
– 15.11.2023
– 13.12.2023

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji książkowej
– przerwy kawowe
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Cena szkolenia: 200,00 PLN / osoba
Cena szkolenia online: 130,00 PLN / osoba

Podana cena jest wartością netto = brutto, ponieważ szkolenia BHP są zwolnione z podatku VAT (podstawa zwolnienia: Art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

Termin Godziny Miasto Cena
12/06/2024 8:30-16:00 Warszawa 200,00 zł Zamawiam
15/05/2024 8:30-16:00 Warszawa 200,00 zł Zamawiam

O szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.

Program

Zakres szkolenia:
– podstawy prawne BHP w Polsce,
– podstawy prawne szkoleń z zakresu BHP w Polsce,
– szkolenia wstępne: ogólne, instruktaż stanowiskowy,
– szkolenia okresowe,
– elementy pedagogiki: zasady dydaktyczne, metody dydaktyczne,
– umocowanie instruktażu w zasadach dydaktycznych,
– różnorodność ludzka na podstawie hierarchii potrzeb A. Maslowa i typów pracowników wg J. Karney,
– indywidualizacja instruktażu stanowiskowego,
– cykl ogniw dydaktycznych w zastosowaniu do instruktażu stanowiskowego

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 10, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.
Szkolenie możemy przeprowadzić również online w czasie rzeczywistym.

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji książkowej
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Szkolenia zamknięte: wycena indywidualna

Podana cena jest wartością netto = brutto, ponieważ szkolenia BHP są zwolnione z podatku VAT (podstawa zwolnienia: Art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest aktualizacja, uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności:
– przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
– najnowszych informacji z zakresu analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami oraz organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
– pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie powinno być aktualizowane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program

Zakres tematyczny szkolenia:
– regulacje prawne z zakresu prawa pracy,
– problemy ergonomii,
– identyfikacja i analiza zagrożeń,
– nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne,
– ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
– analiza wypadkowości,
– nowoczesne metody pracy służby bhp,
– nowoczesne metody szkolenia,
– zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń,
– problemy ochrony przeciwpożarowej

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 10, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Terminy najbliższych szkoleń

– 5-6.06.2023
– 4-5.12.2023

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji książkowej
– przerwy kawowe
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Szkolenia otwarte: 699,00 PLN / osoba
Szkolenia zamknięte: wycena indywidualna

Podana cena jest wartością netto = brutto, ponieważ szkolenia BHP są zwolnione z podatku VAT (podstawa zwolnienia: Art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

Termin Godziny Miasto Cena
03/06/2024 9:00-16:00 Warszawa 699,00 Zamawiam

O szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla Społecznych Zakładowych Inspektorów Pracy.

Program

ZADANIA I UPRAWNIENIA SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY
– nadzór nad warunkami pracy w Polsce
– działalność społecznej inspekcji pracy na rzecz poprawy warunków pracy
– uprawnienia oraz zasady postępowania społecznych inspektorów pracy
– status prawny społecznego inspektora pracy

METODYKA PRACY SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY
– kontrola zagadnień technicznego bezpieczeństwa pracy
– kontrola zagadnień higieny pracy
– kontrola zagadnień prawnej ochrony pracy
– udział społecznego inspektora pracy w dochodzenia powypadkowym
– formułowanie zaleceń, uwag oraz wniosków do Państwowej Inspekcji Pracy

ERGONOMIA l PSYCHOLOGIA PRACY
– wybrane zagadnienia z ergonomii
– psychologia pracy. Relacje interpersonalne w procesie kontroli

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA I PPOŻ.
– postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 10, Warszawa
Szkolenia zamknięte realizujemy w miejscu wybranym przez klienta.

Terminy najbliższych szkoleń

– 5-6.06.2023
– 4-5.12.2023

Cena szkolenia obejmuje

– udział w szkoleniu
– profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
– materiały szkoleniowe w wersji książkowej
– przerwy kawowe
– wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Ważne informacje

Szkolenia otwarte: 699,00 PLN / osoba
Szkolenia zamknięte: wycena indywidualna

Podana cena jest wartością netto = brutto, ponieważ szkolenia BHP są zwolnione z podatku VAT (podstawa zwolnienia: Art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przeprowadzili szkolenie zamknięte dla pracowników Twojej firmy?
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Zadzwoń: 22 837 37 82, 604 178 296

Terminy szkoleń

Termin Godziny Miasto Cena
03/06/2024 9:00-16:00 Warszawa 699,00 Zamawiam