Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Test BHP Online 2023

Test BHP Online
Spis treści

Celem szkoleń okresowych BHP jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Każde szkolenie okresowe BHP zakończone jest egzaminem.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP.
Chcesz wiedzieć jak wygląda przykładowy test BHP? Sprawdź czy znasz odpowiedzi na poniższe pytania. Jeśli nie – wszystkiego dowiesz się podczas naszych kursów i szkoleń BHP online oraz kursów i szkoleń stacjonarnych.

Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

A. Najwyższa Izba Kontroli
B. Państwowa Inspekcja Pracy
C. Prokuratura

Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:

A. Państwowa Inspekcja Sanitarna
B. Państwowa Inspekcja Pracy
C. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska

Do  podstawowych obowiązków osób kierujących pracowniami należy:

A. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
B. Organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
C. Branie udziału w szkoleniu i instruktażu stanowiskowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:

A. Kierownik działu BHP
B. Zakładowy społeczny inspektor pracy
C. Pracodawca

Pomieszczenie przeznaczone na pobyt stały ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie pracownika w ciągu doby trwa:

A. Do 4 godzin
B. Powyżej 4 godzin
C. Powyżej 6 godzin

W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:

A. 20° C
B. 18° C
C. 16° C

Przy pracy z komputerem do czynników uciążliwych należą:

A. Pole elektrostatyczne
B. Wymuszona pozycja przy pracy
C. Promieniowanie podczerwone

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

A. Charakteru, rodzaju i dokładności wykonywanej pracy
B. Sprawności wzroku pracownika
C. Czasu pracy

Kobieta zatrudniona przy pracy stałej przy przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów może jednorazowo przenosić:

A. 25 kg
B. 20 kg
C. 12 kg

Czy kobietę w ciąży wolno zatrudnić w godzinach nadliczbowych?

A. Tak, na podstawie jej pisemnej zgody
B. Tak, tylko za zgodą związków zawodowych
C. Nie wolno zatrudnić w żadnym przypadku

Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:

A. Powodujące niezdolność do pracy
B. Powodujące skaleczenie pracownika
C. Nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i pozostające w związku z pracą powodujące uraz lub śmierć pracownika

Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?

A. Pracodawca
B. Zakład  Ubezpieczeń Społecznych
C. Państwowy Zakład Ubezpieczeń

W przypadku zauważenia pożaru pracownik jest zobowiązany:

A. Jak najszybciej opuścić miejsce pracy
B. Powiadomić służbę BHP (zapraszamy na szkolenie okresowe dla służby BHP)
C. Zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami innych pracowników oraz straż pożarną i przełożonego

Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż:

A. 21 dni od daty wypadku
B. 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku
C. 10 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku

Okresowym, profilaktycznym badaniom lekarskim podlegają:

A. Pracownicy zatrudnieni tylko na stanowiskach robotniczych
B. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe
C. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie

Zatrudnianie kobiet w ciąży i karmiących przy pracach wzbronionych jest:

A. Dopuszczalne na pisemny wniosek pracownicy
B. Możliwe, jeśli związek zawodowy wyrazi n to zgodę
C. Zabronione i jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika

Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:

A. 50 kg
B. 40 kg
C. 30 kg

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:

A. Ma prawo powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego
B. Powinien pracować dalej, zachowując zwiększoną ostrożność
C. Może oddalić się z miejsca pracy

Minimalna szerokość dostępu do sprzętu gaśniczego np. gaśnicy wynosi:

A. 0,5 m
B. 0,75 m
C. 1 m

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia:

A. uległy co najmniej 3 osoby
B. uległy co najmniej 2 osoby 

C. uległy co najmniej 5 osoby

Czy można wykonywać pracę na drabinie bez potrzebnych kursów wysokościowych?

A. Nie
B. Tak do 2m
C. Tak do 1m 


Podaj jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej jak również w sieci GSM (telefonów komórkowych) na całym świecie.

A. 112
B. 999
C. 998

Umowa na wykonanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to:

A. Umowa zlecenie
B. Umowa o pracę
C. Umowa o dzieło

Stosunek pracy nawiązuje się w dniu:

A. Określonym w umowie o pracę
B. Załatwienia karty obiegowej
C. Podpisania przez pracodawcę podania o przyjęcie do pracy

Pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy. W związku z nieobecnością w pracy z tego tytułu pracownikowi przysługuje prawo do:

A. 100% wynagrodzenia
B. 80% wynagrodzenia
C. 70% wynagrodzenia

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom:

A. Odpłatnie
B. Z częściową odpłatnością
C. Bezpłatnie

Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala powołany(a) przez pracodawcę:

A. Zespół powypadkowy
B. Komitet powypadkowy
C. Komisja wypadkowa

Badania lekarskie związane z przyjęciem do pracy przeprowadza:

A. Lekarz rodzinny
B. Jakikolwiek lekarz
C. Lekarz o specjalizacji medycyny pracy

Koszty badań lekarskich ponoszą:

A. Badania wstępnego – pracownik, pozostałych – pracodawca
B. Badania wstępnego, okresowego – pracodawca; kontrolnego – pracownik
C. Wszystkich badań ponosi pracodawca

Podstawowym dokumentem uprawniającym do świadczenia z tytułu wypadku przy pracy jest:

A. Karta wypadku
B. Protokół wypadkowy
C. Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy

Obecnie obowiązują następujące szkolenia pracowników w zakresie szkoleń BHP:

A. Wstępne, główne i okresowe
B. Wstępne, podstawowe i okresowe
C. Wstępne i okresowe

Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować:

A. Ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą
B. Poziom mobbingu w poszczególnych zespołach pracowniczych
C. Zadowolenie (komfort psychiczny) z wykonywanej pracy poszczególnych pracowników

Które maszyny i urządzenia winny mieć instrukcje bezpiecznej obsługi?

A. Wyłącznie maszyny i urządzenia w zakładach produkcyjnych
B. Wszystkie maszyny i urządzenia
C. Tylko maszyny i urządzenia stanowiące największe zagrożenie wypadkowe

Co to jest OHS training?

A. Szkolenie wstępne BHP po angielsku
B. Szkolenie okresowe BHP po angielsku
C. Każde szkolenie BHP po angielsku

Koniecznie odwiedź także na sklep BHP.
Dla Klientów z Łodzi otworzyliśmy filię firmy oferującą szkolenia BHP w Łodzi.

Komentarze

  1. W pytaniu 2 drobne niedopatrzenie:
    “Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje”
    Art. 184. kp
    § 2.
    Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *