Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Zespół powypadkowy. Protokół powypadkowy.

Czym jest zespół powypadkowy? Kto wchodzi w jego skład? Po co i przez kogo jest on powoływany? Każdy pracodawca mierzy się z zadaniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a pracownicy szukają odpowiedzi na pytanie jakie procedury ich dotyczą. Co mają robić, gdzie szukać pomocy? Najlepiej zgłosić zaistniałe zdarzenie pracodawcy, ponieważ do jego obowiązków należy powołanie zespołu powypadkowego. No właśnie… Co to właściwie jest zespół powypadkowy? Jaki jest zakres obowiązków zespołu powypadkowego? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy do lektury.

Spis treści:

 1. Co to jest zespół powypadkowy?
 2. Kto ponosi koszty związane z powołaniem zespołu powypadkowego?
 3. Kiedy i kto powołuje zespół powypadkowy?
 4. Co należy do obowiązków zespołu powypadkowego po dokonaniu oględzin, zbadaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?
 5. W ilu egzemplarzach należy przygotować protokół powypadkowy? Jakie dokumenty powinny zostać z nim złożone?
 6. Statystyczna karta wypadku GUS i rejestr wypadków. Co to takiego?
 • Zespół Powypadkowy to organ powołany przez pracodawcę do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 • Koszty powołania zespołu powypadkowego ponosi pracodawca osoby poszkodowanej w wypadku.
 • Zespół powypadkowy powinien zostać zwołany niezwłocznie po zgłoszeniu zaistniałego wypadku do pracodawcy.
 • Do obowiązków zespołu powypadkowego należy przygotowanie protokołu powypadkowego.
 • Protokół powypadkowy powinien zostać przygotowany w 3 egzemplarzach wraz z potrzebnymi załącznikami.
 • Statystyczna karta wypadków GUS jest informacją publikowaną w formie elektronicznej na portalu sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego. Rejestrem wypadków jest rejestr wszystkich wpisanych zdarzeń na podstawie powstałych protokołów powypadkowych, prowadzony i archiwizowany przez pracodawcę.

Co to jest zespół powypadkowy?

Zespół powypadkowy to organ powołany przez pracodawcę do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zespół powypadkowy tworzą dwie osoby. W zależności od liczby zatrudnionych osób w firmie może to być pracownik służby BHP lub inny pracownik, któremu powierzono zadania służby BHP oraz Państwowy Inspektor Pracy lub przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jeśli firma jest mała, a stworzenie dwuosobowego zespołu jest niemożliwe, wtedy zespół tworzą pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy.

Kto ponosi koszty związane z powołaniem zespołu powypadkowego?

Osobą odpowiedzialną za zwołanie zespołu powypadkowego, który będzie badał wypadek jest pracodawca. Koszty związane z wdrożeniem procesu badania okoliczności wypadku ponosi pracodawca.

Kiedy zwołujemy zespół powypadkowy?

W przypadku kiedy pracownik bądź kilku pracowników ulegną wypadkowi przy pracy. Zespół powoływany jest w celu określenia okoliczności zdarzenia i przyczyn wypadku. W tym celu zespół powinien dokonać oględzin miejsca wypadku, sprawdzić stan urządzeń, maszyn i ogólnych warunków pracy. Następnie sporządzić szkic lub fotografię miejsca wypadku, wysłuchać zeznań poszkodowanego i/lub świadków zdarzenia oraz uzyskać opinię lekarza medycyny pracy na temat stanu poszkodowanego. Dodatkowo zespół powypadkowy powinien dokonać prawnej kwalifikacji wypadku według Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Na koniec zespół powinien określić wnioski związane z zaistnieniem wypadku przy pracy oraz wdrożyć działania profilaktyczne, aby dany wypadek nie powtórzył się w przyszłości.

Co należy do obowiązków zespołu powypadkowego po dokonaniu oględzin, zbadaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?

Zespół powypadkowy po zbadaniu okoliczności i przyczyn wypadku obowiązany jest przygotować protokół powypadkowy. Czas na sporządzenie protokołu to 14 dni od czasu zaistnienia zdarzenia. Wzór protokołu powypadkowego został określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Co protokół powypadkowy powinien zawierać w swojej strukturze?

W protokole powypadkowym powinny znaleźć się dane pracodawcy poszkodowanego pracownika, powinna być podana informacja na temat składu zespołu powypadkowego, dokładne określenie czasu zajścia wypadku oraz dane osoby, która uległa wypadkowi. Również należy zawrzeć informację przez kogo został zgłoszony wypadek, jakie były okoliczności wypadku oraz jakie były jego przyczyny: czy powstał na skutek zaniedbań pracodawcy z punktu widzenia prawa, czy też z powodu nieprzestrzegania przepisów BHP przez pracownika. Kolejną informacją, która powinna być zamieszczona w protokole są skutki wypadku, czyli poniesione szkody, urazy jakie odniósł poszkodowany. Należy zawrzeć uzasadnienie, czy zaistniałe zdarzenie spełnia definicję wypadku przy pracy. Jakiego rodzaju był dany wypadek przy pracy oraz zamieścić wnioski i zalecenia profilaktyczne związane z zaistniałym zdarzeniem tak, aby zminimalizować ryzyko ponownego zaistnienia wypadku.

W ilu egzemplarzach należy przygotować protokół powypadkowy? Jakie dokumenty powinny zostać z nim złożone?

Protokół powypadkowy najlepiej jest przygotować w 3 egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy jest dla osoby poszkodowanej, drugi dla pracodawcy ad acta, a trzeci dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dokumenty jakie powinny zostać złożone wraz z protokołem i które powinny być zapisane w protokole w wykazie załączników to zapisy wyjaśnień poszkodowanego, jeśli ich pozyskanie było możliwe, zeznania świadków, pisemna opinia lekarza oraz innych specjalistów w zakresie poniesionych przez poszkodowanego urazów oraz (jeśli zostały wykonane) fotografie i szkice z miejsca wypadku. Jeśli zostały zgłoszone uwagi do protokołu również należy je w nim umieścić.
Sporządzony protokół powypadkowy powinien zostać doręczony osobie poszkodowanej lub jego rodzinie oraz jeśli wypadek był ciężki, śmiertelny, zbiorowy, powinien być doręczony do Państwowej Inspekcji Pracy. W przeciągu 5 dni protokół powypadkowy powinien zostać zatwierdzony przez pracodawcę.

Statystyczna karta wypadku GUS i rejestr wypadków. Co to takiego?

Zatwierdzony protokół powypadkowy jest podstawą do wypełnienia statystycznej karty wypadku przy pracy GUS, jeśli wypadek został uznany za wypadek przy pracy lub zdarzenie zrównane z wypadkiem przy pracy. Po wypełnieniu karty Z-KW jest ona publikowana w formie elektronicznej na portalu sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego. W niektórych wypadkach powyższy dokument można złożyć w formie papierowej przy odpowiednim uzasadnieniu takiego działania.
Protokół powypadkowy jest również podstawą informacji gromadzonych wpisów w rejestrze wypadków. Rejestr wypadków jest prowadzony przez pracodawcę, a dokumenty w nim zawarte i związane z wypadkami powinny być archiwizowane przez okres 10 lat od zaistnienia zdarzenia.

Masz pytania związane z powołaniem zespołu powypadkowego i przygotowania protokołu powypadkowego?

Napisz lub zadzwoń do nas.
Mail: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Tel: 22 837 06 95, 22 837 37 82

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
  Bibliografia

  Ustawa o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.