Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenie wstępne i okresowe BHP dla nowych pracowników

szkolenie wstępne i okresowe BHP dla nowych pracowników

Aktualizacja listopad 2021

Czym są szkolenia BHP? Czy m różni się szkolenie BHP wstępne od okresowego? jakie szkolenie powinien przejść pracownik? Kiedy zorganizować szkolenie BHP? W jakiej formie można przeprowadzić szkolenie BHP? Czy szkolenie BHP może odbyć się online? Jak organizować szkolenia w dobie pandemii?

 1. Szkolenia BHP – informacje ogólne
 2. Szkolenie wstępne BHP
 3. Szkolenie wstępne BHP online
 4. Szkolenie wstępne BHP po angielsku
 5. Szkolenie okresowe BHP
 6. Szkolenie okresowe BHP online
 7. Szkolenie okresowe BHP po angielsku
 • Szkolenia BHP są obowiązkowe. Koszt szkolenia BHP pokrywa pracodawca.
 • Pracodawca również musi posiadać szkolenie BHP.
 • Szkolenia wstępne BHP organizowane są w dniu przystąpienia pracownika do pracy. Szkolenia okresowe BHP w terminach zależnych od stanowiska pracownika – co 1, 3, 5 lub 6 lat.
 • Szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie mogą odbywać się online.
 • Szkolenia BHP mogą odbywać się online dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, kierowniczych, inżynieryjno-technicznych, a także dla pracodawców i osób zajmujących stanowiska wyżej niewymienione (np. nauczyciele, pracownicy ochrony zdrowia, informatycy i in.)

Szkolenia BHP – informacje ogólne

Obowiązek organizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynika z Kodeksu pracy i jest przejawem profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. Szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy pracownika, z oderwaniem od wykonywanych obowiązków, co oznacza, że szkolenia BHP są organizowane w dniu, kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Szkolenia BHP są obowiązkowe – zarówno wstępne, jak i okresowe. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Koszt szkolenia BHP pokrywa pracodawca.

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne BHP

Nowozatrudnione osoby nim zostaną dopuszczone do pracy przez pracodawcę muszą przejść szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Kto może prowadzić szkolenie wstępne BHP? Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez pracodawcę lub pracownika wyznaczonego przez pracodawcę, który posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, albo zlecany firmie zewnętrznej – pracownik odbywa 3 godziny lekcyjne szkolenia.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez bezpośredniego kierownika nowozatrudnionej osoby i odbywa się na stanowisku pracy pracownika.

Na instruktażu ogólnym pracownik zdobywa wiedzę z zakresu:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy,
 • prawa pracy – Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny,
 • pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • ewakuacji i p.poż.,
 • zagrożeń zawodowych i środowiskowych.

Pojawia się zatem pytanie – Kiedy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się w dniu przystąpienia przez pracownika do pracy, tj. pierwszego dnia, nim pracownik przystąpi do swoich obowiązków. Pierwsza cześć szkolenia wstępnego – instruktaż ogólny trwa 3 godziny lekcyjne. Druga część – instruktaż stanowiskowy trwa 8 godzin lekcyjnych. W przypadku stanowisk administracyjno-biurowych druga część może zostać skrócona do 2 godzin lekcyjnych. To oznacza, że szkolenie wstępne BHP trwa od 5 godzin lekcyjnych (1 dzień) do aż 11 godzin lekcyjnych (pierwsze dwa dni pracy pracownika).

Po szkoleniu wstępny BHP pracownik otrzymuje kartę szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w akatach pracowniczych. Szkolenie wstępne BHP jest ważne 6 lub 12 miesięcy. Szkolenie wstępne BHP jest ważne 6 miesięcy dla osób kierujących pracownikami i 12 miesięcy dla pozostałych osób.

Praktycznie każdy pracownik musi przejść szkolenie wstępne BHP. Z jednym wyjątkiem – szkolenie wstępnego przed dopuszczeniem do pracy nie musi przechodzić pracownik, który podejmuje pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio lub z przerwą do 30 dni przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Pracownik musi potwierdzić własnoręcznym podpisem, że został zapoznany z przepisami BHP. Po szkoleniu wydawana jest karta szkolenia wstępnego BHP, która jest przechowywana w aktach pracowniczych.

Szkolenie wstępne BHP online

Szkolenia wstępne BHP mogą obywać się stacjonarnie lub online. E-szkolenie wstępne BHP ma formę e-learningową. Cena szkolenia wstępnego BHP to 100 zł / 1 osoba. Szkolenie wstępne BHP online jest wygodną formą przeprowadzenia szkolenia ze względu na możliwość samodzielnego przechodzenia przez treści szkoleniowe, a także szybkiej weryfikacji posiadanej wiedzy. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje kartę szkolenia wstępnego BHP.

Kiedy odbywa się najbliższe szkolenie wstępne BHP w Warszawie? Szkolenia wstępne BHP realizowane przez platformę do kursów online – pracownik może zapoznać się z materiałem w dowolnym momencie, a po rozwiązaniu krótkiego i prostego testu uzyskuje kartę szkolenia wstępnego. Karta szkolenia wstępnego jest wysyłana pocztą do pracodawcy i powinna być przechowywana w aktach osobowych.
Sprawdź szkolenie wstępne BHP online! oraz inne szkolenia BHP online.

Szkolenie wstępne BHP po angielsku

Szkolenie wstępne powinno odbyć się w języku zrozumiałym przez pracownika. Na szczęście na rynku są łatwodostępne i przede wszystkich korzystne cenowo szkolenia wstępne po angielsku. E-szkolenie BHP po angielsku (OHS training) kosztuje jedynie 60 zł od osoby. Forma e-learningowa umożliwia samodzielną naukę i przechodzenie przez ekrany zawierające treść szkolenia, przykłady, filmy i ilustracje. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje kartę szkolenia wstępnego BHP.

Szkolenie okresowe BHP

Pierwsze pytania, które zazwyczaj słyszymy od osób zastanawiających się, kiedy przeprowadzić szkolenie okresowe BHP to ile jest ważne szkolenie okresowe BHP. Najpierw określmy jednak, kiedy należy przeprowadzić pierwsze szkolenie okresowe BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP musi się odbyć w ciągu roku od zatrudnienia lub w przypadku osób kierujących – max. 6 miesięcy od szkolenia wstępnego / od daty zatrudnienia. Po przejściu szkolenia, a co za tym idzie aktualizacji wiedzy i zaznajomienia z nowymi przepisami i regulacjami wydawane jest zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Szkolenie okresowe BHP jest ważne:

 • 1 rok w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących prace szczególnie niebezpieczne (np. pracę na wysokości),
 • 3 lata w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • 5 lat dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i in. (nauczyciele, pracownicy ochrony zdrowia),
 • 5 lat dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i pracodawców.

Przed upływem roku, 3 lub 5 lat szkolenie okresowe BHP musi zostać przeprowadzone ponownie.

Wszystkie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być odnotowywane w aktach osobowych pracownika. Szkolenie okresowe BHP zakończone jest egzaminem. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku organizator szkolenia wystawia zaświadczenie o ukończenia szkolenia okresowego BHP zawierające imię, nazwisko, datę urodzenia pracownika, nazwę i cel szkolenia, a także ramowy program.

Przepisy w sprawie szkoleń BHP reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 2004, Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

W przypadku szkoleń okresowych BHP pojawia się jeszcze jedno ważne zagadnienie – kto może prowadzić szkolenia okresowe BHP i kto może być organizatorem szkoleń okresowych BHP.

Szkolenia okresowe BHP mogą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedze i doświadczenie. Nic więcej w przepisach nie jest uregulowane. Zdaniem Katarzyny Prokopowicz, Wicedyrektor Ośrodka Szkolenia BHP, absolutne minimalne wymagania, których powinien żądać organizator od prowadzącego szkolenie to: studia podyplomowe lub tytuł technika BHP lub tytuł magistra prawa, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz aktualne szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP.

Uwaga! Pracownik służby BHP nie ma obowiązku prowadzenia szkoleń okresowych BHP!

Organizatorem szkoleń okresowych BHP nie może być każdy – jest to ściśle regulowane przepisami prawa:

 • Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego
 • Szkoła ponadpodstawowa
 • Podmiot wchodzący w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)
 • Stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Przedsiębiorca prowadzący działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212)

Szkolenie okresowe BHP online

Szkolenia okresowe BHP mogą obywać się stacjonarnie lub online. E-szkolenie BHP ma formę e-learningową. Cena szkolenia okresowego BHP zależy od stanowiska. Szkolenie BHP online jest wygodną formą przeprowadzenia szkolenia ze względu na możliwość samodzielnego przechodzenia przez treści szkoleniowe, a także szybkiego egzaminu końcowego. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP.

Szkolenie okresowe BHP online dla kierowników, pracodawców, administracji, pracowników inżynieryjno-technicznych, a także nauczycieli, weterynarzy, lekarzy i pracowników ochrony zdrowia jest dopuszczalne prawnie.

Szkolenie okresowe BHP w formie online nie może być przeprowadzone dla stanowisk robotniczych, ponieważ forma prowadzenia szkolenia (instruktaż) nie jest dopuszczalna w formie online.

Szkolenie okresowe BHP po angielsku

Szkolenie BHP okresowe powinno odbyć się w języku zrozumiałym przez pracownika. Na szczęście na rynku są łatwo dostępne i przede wszystkich korzystne cenowo szkolenia okresowe BHP po angielsku. E-szkolenie BHP po angielsku (OHS training) umożliwia samodzielną naukę i przechodzenie przez ekrany zawierające treść szkolenia, przykłady, filmy i ilustracje (po angielsku). Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP.

Masz jakiekolwiek pytania?

Napisz na bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 600 004 503

  Napisz do nas


  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.