fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Nowy pracownik a wymagania BHP

Nowy pracownik a wymagania BHP

Zatrudnienie pracownika wiąże się z dużym stresem, w szczególności, gdy jest to pierwszy pracownik. Musisz wtedy pamiętać, że zmieniasz swój status – już nie jesteś tylko przedsiębiorcą, już jesteś pracodawcą. Bycie pracodawcą wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Nie tylko musisz zatrudniać pracowników legalnie, wypłacać im pensje oraz wyposażyć w odpowiednie narzędzia do pracy. Nie możesz również zapomnieć o bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy swojego pracownika, ani o spełnieniu szeregu wymagać zgodnie z Działem X Kodeksu pracy (dział dotyczący BHP).

Poniżej w punktach przedstawimy w skrócie najważniejsze wymagania z zakresu BHP jakie musisz spełnić zatrudniając pracownika:

  • Badania lekarskie wstępne
  • Szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny
  • Szkolenie wstępne BHP – instruktaż stanowiskowy
  • Zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego
  • Inne wymagania (pierwsza pomoc i p.poż., wypadki przy pracy, warunki pracy i in.)
  • Odpowiedzialność pracodawcy

Badania lekarskie wstępne

Musisz skierować pracownika do lekarza medycyny pracy wydając mu druk skierowania oraz wypełniając opis i charakterystykę stanowiska. Lekarz medycyny pracy, po zbadaniu pracownika, wyda orzeczenie, czy skierowana osoba może podjąć pracę na tym stanowisku (jest zdolna do pracy), czy nie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii będziesz mógł zatrudniać wybraną osobę na wybranym stanowisku. Pamiętaj, że koszt badania lekarskiego pokrywasz ty.

Szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny

Mało osób wie, że szkolenie wstępne BHP musi odbyć się w dniu rozpoczęcia pracy (czyli pierwszego dnia zatrudniania). Najlepiej będzie jak skierujesz pracownika do firmy zewnętrznej, ponieważ tę część może przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednią wiedzę z zakresu BHP, czyli najlepiej osoba z wykształceniem kierunkowym z bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenia wstępne odbywają się w naszym Ośrodku Szkolenia BHP w każdy wtorek o godz. 7:00 i kosztują 70 zł / os. Pamiętaj o dwóch rzeczach:
– koszt szkolenia pokrywasz Ty,
– szkolenie odbywa się w godzinach pracy pracownika lub poza godzinami, ale wtedy pracownik może sobie odebrać godziny spędzone na sali szkoleniowej.
Takie szkolenie trwa 3 godziny lekcyjne. Po szkoleniu pracownik otrzymuje kartę szkolenia wstępnego z wypełnioną częścią dotyczącą instruktażu ogólnego.

Szkolenia wstępne BHP – instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy jest bardzo problematyczny dla nowych pracodawców, dlatego opiszemy dokładnie co musisz zrobić, żeby przeprowadzić tę część szkolenia wstępnego z należytą starannością. Tak, to Ty, pracodawco, prowadzisz tę część szkolenia samodzielnie. Jednak, aby poprowadzić instruktaż stanowiskowy musisz sam posiadać wiedzę z zakresu BHP, którą uzyskasz na szkoleniu okresowym BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Przed zatrudnieniem pracownika musisz udać się na takie szkolenie. W Ośrodku Szkolenia BHP organizujemy takie szkolenia raz w miesiącu. Trwa ono 2 dni i kosztuje 150 zł / os.
Po ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami będziesz mógł przystąpić do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego swojemu pracownikowi. Instruktaż stanowiskowy odbywa się w miejscu pracy pracownika. Podczas tej części opowiadasz o zagrożeniach związanych z pracą na tym stanowisku pracy oraz pokazujesz pracownikowi jak w bezpieczny sposób obsługiwać sprzęty – w zależności od stanowiska i charakteru wykonywanej pracy. Takie szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych i musi trwać aż 2 dni, ponieważ rozpoczynasz szkolenie pierwszego dnia zatrudnienia (po podpisaniu umowy oraz instruktażu ogólnym), a kończysz drugiego dnia. Podczas przeprowadzania instruktażu ogólnego powinieneś zapoznać pracownika z oceną ryzyka zawodowego.
Więcej na temat szkoleń wstępnych BHP przeczytasz w artykule „Szkolenie wstępne BHP- podstawowe informacje”.

Ocena ryzyka zawodowego – zapoznanie pracownika z zagrożeniami na stanowisku pracy

Każde stanowisko pracy wiąże się z zagrożeniami oraz może powodować różnego rodzaju choroby zawodowe. Ocena ryzyka zawodowego jest dopasowana do charakteru pracy pracownika oraz jego miejsca pracy. Zazwyczaj kilku pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku ma przygotować jedną ocenę ryzyka zawodowego, jeśli jednak pracują w innych miejscach lub mają delikatnie inny zakres obowiązków (mimo, że stanowiska mają taką samą nazwę) należy przygotować oddzielne oceny ryzyka zawodowego.
Pracownik musi własnoręcznym podpisem poręczyć zapoznanie się i zrozumienie zagrożeń wynikających z pracy na danym stanowisku.
Koszt przygotowania oceny ryzyka zawodowego przez naszego specjalistę to od 400 zł.

Inne wymogi dla pracodawcy

Pierwsza pomoc i p.poż. – jako pracodawca masz obowiązek wybrać osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy oraz regularnie wysyłać te osoby na kurs pierwszej pomocy oraz wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów. Dodatkowo musisz wyposażyć miejsce pracy w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożaru i ewakuacji.

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy

– musisz zapewnić pracownikom oraz osobom, które świadczą pracę na Twoją rzecz bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Dotyczy to nie tylko pracowników, ale również podwykonawców, studentów, stażystów, praktykantów etc.

Szkolenia okresowe BHP

– pracownicy w przeciągu 6 lub 12 miesięcy od daty zatrudnienia muszą przejść szkolenie okresowe BHP, które musi być aktualizowane nie rzadziej niż co 3, 5 lub 6 lat w zależności od zajmowanego stanowiska. Więcej na temat szkoleń okresowych BHP możesz przeczytać w naszym artykule „Jak długo jest ważne szkolenie BHP” oraz „Szkolenie wstępne i okresowe BHP dla nowych pracowników”.

Bezpieczeństwo maszyn

– maszyny i inne urządzenia techniczne muszą zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy, tzn. muszą zabezpieczać pracowników m.in. przez urazami, substancjami niebezpiecznymi, porażeniem prądem, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji oraz uwzględniać zasady ergonomii pracy.

Badania i pomiary

– musisz przeprowadzić badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań oraz udostępniać je pracownikom

Posiłki i napoje

– jeżeli pracownicy wykonują pracę w warunkach uciążliwych, masz obowiązek zapewnić im (nieodpłatnie) odpowiednie posiłki i napoje (art. 232 Kp)

Wypadki przy pracy

– w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy jest obowiązany przeprowadzić postępowanie powypadkowe, a dodatkowo musisz systematycznie analizować przyczyny wypadku przy pracy

Praca młodocianych, kobiet w ciąży i karmiącyc

h – osoby młodociane oraz kobiety w ciąży i karmiące nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, tak więc nie możesz tych osób zatrudniać do pracy w w/w warunkach.

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

– nie możesz dopuścić do pracy pracowników, który nie będą wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualne oraz odzież i buty robocze. Masz również obowiązek prowadzić ewidencję przydziału odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej, a także zapewnić ich pranie i konserwację.

Odpowiedzialność pracodawcy

Jako pracodawca jesteś odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nie wpływają na to ani obowiązki pracowników w dziedzinie bhp, ani powierzenia wykonywania zadań służby BHP specjaliście spoza zakładu pracy (outsourcing).
Zgodnie z art. 283 par. 3 Kp „Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł.”

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *