fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Nowy pracownik w firmie – obowiązki pracodawcy

Nowy pracownik w firmie – obowiązki pracodawcy

Nawiązanie stosunku pracy

Umowę z pracownikiem musisz sporządzić w formie pisemnej, która określi strony umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia umowy oraz warunki pracy i płacy. Praca bez umowy jest nielegalna, a w przypadku „zatrudnienia” pracownika bez umowy pracodawca podlega karze grzywny od 1000 do 30000 zł.

Informacja o warunkach zatrudnienia

W przeciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę musisz poinformować pracownika o obowiązującej normie pracy (dobowej i tygodniowej), częstotliwości wypłaty wynagrodzenia, wymiarze urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi, długości okresu wypowiedzenia oraz układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Regulamin pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 104 §2) dopiero pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników ma obowiązek tworzenia regulaminu pracy. Jednakże regulamin pracy jest bardzo przydatnym dokumentem wewnętrznym, ponieważ określa prawa oraz obowiązki pracowników i pracodawcy związane z porządkiem pracy. Jeżeli w swoim zakładzie pracy posiadasz regulamin, masz obowiązek zapoznać z tego treścią nowego pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy.
Jeżeli nie masz obowiązku tworzenia regulaminu pracy, musi poinformować pracownika o obowiązującej porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty pensji, sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia do pracy oraz sposobie usprawiedliwiania nieobecności.

Równe traktowanie w zatrudnieniu – przeciwdziałanie dyskryminacji

Już na etapie rekrutacji musisz wystrzegać się działań dyskryminujących kandydatów. Dyskryminacja przejawia się odrzuceniem kandydata ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną i podlega garze grzywny nie niższej niż 3000 zł.
Dodatkowo niezwłocznie po zatrudnieniu pracownika, masz obowiązek przedstawić mu test przepisów dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Przeciwdziałanie mobbingowi

Zgodnie z art. 94[3] Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy. Wprowadzenie Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej (WPA) jest jednym z przejawów realizacji tego przepisu. WPA to dokument regulujący ścieżkę postępowania dla pracownika, który uległ zjawisku mobbingu lub dla osób trzecich, które chcą zareagować i zgłosić pracodawcy wystąpienie mobbingu w firmie.
Może również wysłać swoich pracowników na szkolenia lub prowadzić ankiety dotyczące wystąpienia takiego zjawiska, jednak WPA wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem, gdy jesteś na początku zatrudniania pracowników.
WPA powinieneś sporządzić samodzielnie, jednak jeżeli chciałbyś skorzystać z pomocy naszego specjalisty powinieneś liczyć się z wydatkiem ok. 400 zł + VAT.

Akta osobowe

Jako pracodawca jesteś zobowiązany do niezwłocznego założenia teczki z aktami osobowymi swojemu pracownikowi. Sposób prowadzenia oraz zawartość dokumentów jest regulowana Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1995 r.

Ewidencja czasu pracy

Musisz prowadzić ewidencję czasu pracy swoich pracowników, która powinna obejmować ilość przepracowanych godzin z podziałem na dni tygodnia (z uwzględnieniem weekendów i świąt), a także okres urlopów czy zwolnień.

Wypłata wynagrodzenia

Oczywiście za wykonaną pracę Twoim pracownikom należy się wynagrodzenie. Pracownicy nie mogą zarabiać mniej niż określona odrębnymi przepisami płaca minimalna. Wynagrodzenie musi być wypłacane terminowo zgodnie z ustaleniami pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Ustalenia te są określone w umowie lub informacji o warunkach zatrudnienia.

Prawo do urlopu

Każdy pracownik ma prawo do urlopu zgodnie z liczbą przepracowanych lat. Z każdym przepracowanym miesiącem pracownik nabywa prawo do wykorzystania 1/12 swojego urlopu. Niewykorzystane dni się sumują.

Ubezpieczenie pracownika

Pracodawca ma obowiązek zgłosić do ubezpieczyciela społecznego fakt zatrudnienia nowego pracownika w przeciągu 7 dni od daty zatrudnienia. Składki, które opłaca pracodawca to ubezpieczenie: chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, emerytalne i rentowne. Dodatkowo pracodawca musi odprowadzać składki na fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Niezgłoszenie pracownika do ubezpieczyciela społecznego podlega karze grzywny do 5 tys. zł.

Przepisy BHP

Pamiętaj, że jako pracodawca jesteś zobowiązany zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz spełnić szereg wymogów związanych z BHP. Wszystkie wymogi związane z BHP opisaliśmy w artykule „Nowy pracownik a wymagania BHP”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *