Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Mobbing – czy mobber jest bezkarny?

Mobbing – czy mobber jest bezkarny

Mobbing – definicja

Zjawisko mobbingu zostało uregulowane w Kodeksie pracy i zaktualizowane w maju 2019 r.
Pełne brzmienie art. 94[3] Kp – Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi:
§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 4. Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5.Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Dochodzenie roszczeń

W przypadku mobbingu możemy dochodzić swoich praw jedynie od pracodawcy. Jednakże niewiele osób o tym wie i dlatego znaczny procent spraw o mobbing jest oddalanych. Pracodawca jest tylko obowiązany przeciwdziałać mobbingowi i musi podjąć stosowane działanie prewencyjne lub uruchomić odpowiednie procedury w przypadku wystąpienia zjawiska mobbingu.
Jednakże nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego tak ważne jest zwiększanie świadomości pracowników oraz osób kierujących pracownikami, aby umiały w odpowiednim momencie rozpoznać zachowania mobbingowe i podjąć odpowiednie kroki.

Jak pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi?

W pierwszej kolejności powinien wprowadzić WPA, czyli Wewnętrzną Procedurę Antymobbingową. Jest to dokument regulujący ścieżkę zgłaszania występowania zjawiska mobbingu przez poszkodowanego oraz reakcji firmy po otrzymaniu zgłoszenia mobbingu. Dodatkowy atutem byłoby wdrożenie Kodeksu Dobrych Praktyk, a także regularne badania występowania zjawiska mobbingu (np. w formie anonimowych ankiet czy audytów wewnętrznych).
Dużą wartością dodaną dla każdej firmy jest dobrze wyszkolona, kompetentna kadra, dlatego należy położyć nacisk na szkolenia pracowników (przynajmniej kadry managerskiej i przedstawicieli pracowników).

Czy mobber jest bezkarny?

Mobbera nie możemy oskarżyć o mobbing, ponieważ nie mamy ku temu podstawy prawnej. Natomiast możemy skorzystać z innych przepisów prawa, m.in.

 • Kodeks cywilny – naruszenie dóbr osobistych (art. 23 Kc)
 • Kodeks karny – znęcanie się (art. 207 Kk), stalking/nękanie (art. 190A Kk)
 • Kodeks wykroczeń – niepokojenie drugiego człowieka (art. 107 Kw)

Szkolenia „Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi obejmują takie zagadnienia jak: analiza mobbingu, przyczyny i skutki mobbingu, rozpoznawanie mobbingu, sposoby zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy, statystyki.
Szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi odbywają się z dojazdem do klienta już od 1600 zł netto.

Zapytaj o ofertę szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi.
Zadzwoń: 22, 837 06 95, 600 004 503
Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl

  Napisz do nas


  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *