Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Czy wolno mierzyć temperaturę pracownikom w czasach COVID-19?

Czy wolno mierzyć temperaturę pracownikom w czasach COVID-19

Szykując miejsca pracy do powrotu pracowników z pracy zdalnej wielu pracodawców zastanawia się czy wolno mierzyć temperaturę pracownikom oraz czy przed pomiarem należy uzyskać zgodę od pracownika. Ma to związek z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z RODO.
Czytając dalej dowiesz się:

 • czy podczas pomiaru temperatury pracownika dochodzi do przetwarzania danych osobowych,
 • czy EROD pozwala na mierzenie temperatury,
 • jakie jest oficjalne stanowisko UODO w sprawie mierzenia temperatury pracownikom,
 • czy trzeba zbierać zgody na przetwarzanie danych od pracowników na pomiar temperatury.

Pomiar temperatury a dane osobowe

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
Dane osobowe szczególnych kategorii – dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
Z uwagi na powyższe pracodawcom może się wydawać, że odczyt wyniku temperatury ciała pracownika mógłby być kwalifikowany jak dana osobowa. W tym miejscu należy podkreślić, że aby doszło do przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii muszą zostać spełnione dwie przesłanki łącznie, tj.:

 • pomiar temperatury
 • utrwalenie, gromadzenie wyników.

Jeśli nie dochodzi do utrwalania (gromadzenia) wyników pomiarów to sam odczyt liczbowy temperatury nie stanowi danej osobowe w rozumieniu RODO.

Mierzenie temperatury pracownika – stanowisko EROD (Europejskiej Rady Ochrony Danych)

P. A. Jelinek, przewodnicząca EROD, skomentowała „Przepisy w zakresie ochrony danych (takie jak RODO) nie utrudniają działań podejmowanych w walce z pandemią koronawirusa. Chciałabym jednak podkreślić, że nawet w tych wyjątkowych czasach administrator musi zapewnić ochronę danych osobowych osób, których one dotyczą. W związku z tym należy wziąć pod uwagę szereg czynników, aby zagwarantować zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.”
EROD w Oświadczeniu w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19 przyjętym w dn. 19 marca 2020 r. podkreślił, że przetwarzanie danych osobowych pracowników może być również konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega pracodawca. Obowiązki te związane są głównie ze zdrowiem, bezpieczeństwem i higieną pracy (Dział X Kodeksu pracy) lub z interesem publicznym, takim jak kontrola chorób i innych zagrożeń dla zdrowia. Zatem pracodawcy mogą uzyskać dane osobowe w celu wypełnienia swoich obowiązków i zorganizowania pracy zgodnie z prawem krajowym.

Mierzenie temperatury pracownika – stanowisko UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

W dniu 12 marca 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał oficjalne oświadczenie w sprawie pandemii koronawirusa. Prezes UODO poinformował, że kwestie z tym związane regulowane są w przepisach szczególnych, w tym przede wszystkim w tzw. specustawie. Przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem. Dopiero w dniu 5 maja 2020 r. Prezes UODO wydał oficjalne oświadczenie odnoszące się bezpośrednio do sprawdzania temperatury pracowników celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. Prezes UODO wyraźnie zaznaczył, że „w sytuacji kiedy będzie dokonywany np. pomiar temperatury ciała danej osoby, czy też będą gromadzone dane dotyczące jej stanu zdrowia, a następnie informacje te będą utrwalane, przekazywane i gromadzone, wówczas będzie następowało przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych”.
Prezes UODO podtrzymał swoje stanowisko, że „przepisy o ochronie danych osobowych nie sprzeciwiają się przetwarzaniu danych pracowników i gości w zakresie np. mierzenia temperatury czy wdrażania kwestionariusza z objawami chorobowymi. RODO w swoim art. 9 ust. 2 lit. i) wskazuje, że szczególne kategorie danych (dotyczące zdrowia) można przetwarzać, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa.”

Pomiar temperatury pracownika a zgoda na przetwarzanie danych

RODO zapewnia podstawy prawne pozwalające firmom/pracodawcom przetwarzanie danych osobowych w kontekście epidemii (art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i). Nie ma konieczności dodatkowego uzyskiwania zgody osoby, której dane dotyczą.
Nie wolno jednak zapominać o obowiązkach wynikających z art. 5 RODO, czyli przestrzeganiu zasad przetwarzania danych osobowych (przejrzystości, rzetelności i legalności, celowości, minimalizacji danych, prawidłowości danych, ograniczenia przechowywania danych, integralności i poufności, rozliczalności).

Nie wiesz co zrobić, jak zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy?

Napisz: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl

  Napisz do nas


  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
  Źródła:

  Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak z dn. 20 marca 2020r., dostęp online: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/statement-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_en, za: https://uodo.gov.pl/pl/138/1463, data dostępu: 28.04.2020
  Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak z dn. 20 marca 2020r., dostęp online: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/statement-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_en, data dostępu: 28.04.2020
  https://uodo.gov.pl/pl/138/1456, data dostępu: 12.03.2020 r.
  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374)
  https://uodo.gov.pl/pl/138/1516, data dostępu: 08.05.2020 r.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *