fbpx

Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP ma określoną formę, a jego wzór został dokładnie określony w Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r.
Oprócz danych osobowych uczestnika szkolenia na zaświadczeniu musi znaleźć się też program szkolenia wraz z określeniem liczby godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych zrealizowanych w trakcie szkolenia.

Dane osobowe do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego BHP

Dane osobowe, które uczestnik musi podać do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego BHP to:
– imię,
– nazwisko,
– data urodzenia,
– typ stanowiska.
Dane te są magazynowane przez jednostkę organizacyjną od 3 do 6 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane zostały zebrane.

Kto wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP?

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowe BHP wystawia jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub w szczególnych przypadkach pracodawca.

Czy pracodawca może wystawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP?

Pracodawca może wystawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp w kilku szczególnych przypadkach:
– samodzielnie wykonuje zadania służby BHP,
– jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca samodzielnie wykonujący zadania służby BHP:
– odbył w tym zakresie kurs (koszt ok. 1500 zł) oraz
– zatrudnia do 10 pracowników lub zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz
– dopełni wszystkich obowiązków nałożonych na pracodawcę jak na jednostkę organizacyjną określonych w treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r..

Pracodawca będący jednostką organizacyjną jest:
– placówką kształcenia ustawicznego, placówką kształcenia praktycznego, ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego lub
– szkołą ponadgimnazjalną lub
– jednostką badawczo-rozwojową, szkołą wyższą lub inną placówką naukową lub
– stowarzyszeniem, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy lub
– osobą prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej,
jeżeli prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak pracodawca przechowuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP?

Co do zasady oryginał zaświadczenia trafia bezpośrednio w ręce uczestnika szkolenia, czyli pracownika. Pracodawca w aktach osobowych przechowuje tylko kopię zaświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem. Kopia zaświadczenia jest winna być przechowywana w części B akt.

Kto podpisuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP?

Przepisy nie regulują kto ma złożyć podpis na zaświadczeniu. Może to być wykładowca, jak również dowolna osoba upoważniona przez jednostkę organizacyjną do składania podpisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *