Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i uczniom w szkole przez dyrektora szkoły

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i uczniom w szkole przez dyrektora szkoły

Jakiś czas temu umieściliśmy na blogu artykuł o obowiązkach dyrektora szkoły dotyczących przestrzegania zasad BHP. Jednym z obowiązków wspomnianych w artykule jest obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły. W tekście nie poinformowaliśmy jednak, co należy zrobić, by teren szkoły spełniał warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły. Tym tematem zajmiemy się dzisiaj. Poniżej opisujemy obowiązki dyrektora w tym zakresie wynikające z rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r., przepisów techniczno-budowlanych i przepisów prawa pracy.

Obowiązki dotyczące terenu szkoły na zewnątrz

 • Teren szkoły powinien być ogrodzony i oświetlony.
 • Nawierzchnia boisk, przejść i dróg na terenie szkoły powinna być równa.
 • Należy zakryć lub trwale zabezpieczyć w inny sposób studzienki, otwory kanalizacyjne i inne zagłębienia.
 • Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły należy zabezpieczyć w taki sposób, by uniemożliwić bezpośrednie wyjście na jezdnię.
 • W przypadku opadów śniegu należy oczyszczać ze śniegu i lodu i posypać piaskiem przejścia na terenie szkoły.

Obowiązki dotyczące wnętrza budynku szkoły:

 • Należy zabezpieczyć poręcze schodów przed zsuwaniem się po nich uczniów, zabezpieczyć siatką (lub w inny skuteczny sposób) otwarte przestrzenie między schodami grożące upadkiem z wysokości, a same schody nie mogą być nierówne i śliskie.
 • Należy osłonić grzejniki żebrowane, jeśli znajdują się w miejscach, gdzie istnieje duże zagrożenie urazem (na sali gimnastycznej, w przejściu, na korytarzu).
 • Sprzęt przeciwpożarowy powinien być sprawny i poddawany obowiązkowym przeglądom i konserwacji.
 • Plany ewakuacyjne, plany postępowania na wypadek pożaru, oraz drogi i wyjścia ewakuacyjne muszą być wyraźnie oznaczone i łatwe do znalezienia.
 • Urządzenia higieniczno-sanitarne muszą być sprawne technicznie i utrzymane w czystości. Konieczne jest zapewnienie bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej.
 • Stanowiska pracy pracowników powinny spełniać normy BHP i zasady ergonomii.
 • Meble i sprzęt dla uczniów muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty i być dostosowane do warunków antropometrycznych uczniów. Jeśli do szkoły uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, należy dostosować ich stanowiska pracy do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 • W pomieszczeniach szkoły należy zapewnić odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie (w szkole należy utrzymać temperaturę min. 18 stopni Celsjusza) i wentylację.
 • Pomieszczenia z ograniczonym dostępem tylko dla osób uprawnionych powinny być zabezpieczone przed swobodnym dostępem.
 • Kuchnię i jadalnię należy utrzymywać w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym.
 • Pomieszczenia szkoły (pokój nauczycielski, pracownie, warsztaty, pokój nauczycieli wychowania fizycznego i kuchnię) należy wyposażyć w apteczki pierwszej pomocy i instrukcje jej
 • udzielania.

Jeśli podczas kontroli lub w trakcie użytkowania pomieszczeń szkolnych zostaną zauważone jakieś uchybienia, należy je usunąć. Prace naprawcze, remontowe i instalacyjne muszą jednak zostać wykonane pod nieobecność uczniów, którym szkoła zapewnia opiekę.
Zasady opisane powyżej obejmują standardowe wymagania dotyczące obiektów szkolnych. Dodatkowe zasady dotyczące pracowni chemicznej i warsztatów praktycznej nauki zawodu opisaliśmy w artykule „BHP w szkole – zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i nauki w pracowni chemicznej i na warsztatach praktycznej nauki zawodu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.