Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Wypadek w szkole – zasady zachowania nauczyciela

Wypadek w szkole – zasady zachowania nauczyciela

W razie wypadku ucznia w szkole zasady postępowania nauczyciela powinny zostać jasno określone przez dyrektora placówki. Nie jest to bowiem najlepszy czas na zastanawianie się nad sytuacją i sposobem jej rozwiązania. Jak przygotować procedurę powypadkową, która spełni wymogi prawne i pozwoli szybko i skutecznie udzielić pomocy uczniowi? Poniżej opisujemy przykładowe zasady dla nauczycieli, które warto zapisać w takim dokumencie.

1. W sytuacji zagrożenia życia należy udzielić dziecku pierwszej pomocy bez względu na światopogląd, kwestie wyznaniowe i inne kwestie zgłoszone przez rodziców.

2. Wypadkiem ucznia nazywamy każde nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które wystąpiło, kiedy uczeń był pod opieką szkoły (podczas lekcji, przerwy, zajęć organizowanych przez szkołę takich jak wycieczki i szkolne dyskoteki).

3. Nauczyciel ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy, kiedy zauważy wypadek lub dowie się o nim jako pierwszy. Musi również zawiadomić dyrektora szkoły i zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu wyjaśnienia jego przyczyny i okoliczności.

4. W przypadku stłuczenia lub powierzchownego zadrapania czy skaleczenia należy odprowadzić ucznia do miejsca, gdzie trzymana jest apteczka. Jeśli jego stan na to nie pozwala, należy wezwać osobę wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy lub dyrektora.

5. Należy opatrzyć każde, nawet drobne zranienia.

6. Jeśli uczeń cierpi na chorobę, która sprawia, że uraz może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia, należy wezwać pogotowie.

7. O wypadku i jego przyczynach należy poinformować dyrektora, którego obowiązkiem jest zawiadomienie rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

8. Jeśli wymagana jest specjalistyczna pomoc, należy zadzwonić na pogotowie i powiadomić rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.

9. W przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała należy:
a) zawiadomić pogotowie
b) powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka
c) udzielić pierwszej pomocy

10. Dyrektor szkoły informuje o wypadku rodziców/opiekunów prawnych, inspektora BHP, społecznego inspektora pracy, radę rodziców i organ prowadzący, a w razie wypadku ciężkiego lub śmiertelnego również prokuratora i kuratora oświaty.

11. Teren wypadku należy zabezpieczyć w taki sposób, by można było ustalić wszystkie okoliczności jego wystąpienia

12. Jeśli wypadek nastąpi podczas wycieczki, odpowiedzialność za organizację pomocy należy do kierownika imprezy, który ma obowiązek zawiadomić telefonicznie dyrektora i rodziców/opiekunów prawnych.

13. Rodzice lub lekarz pogotowia po przybyciu na miejsce wypadku przejmują opiekę nad dzieckiem, odpowiedzialność za ucznia.

Obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników oświaty

Zgodnie z najnowszymi przepisami prawnymi, każda osoba pracująca na terenie placówki oświatowej musi przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Organizujemy szkolenia z pierwszej pomocy dla grup z dojazdem w miejsce szkolenia, jak również szkolenia w formie otwartej dla pojedynczych osób.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń dla nauczycieli w Ośrodku Szkolenia BHP w Warszawie, kursy pierwszej pomocy lub specjalnie przygotowane zgodnie z procedurą MEN Szkolenie Bezpieczna Szkoła

Jeżeli masz pytania – napisz lub zadzwoń
Jesteśmy do Twojej dyspozycji – tel. 22 837 37 82, 22 837 06 95, mail: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl

    Napisz do nas

    Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
    dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.