Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Wypadek ucznia w szkole a BHP

Wypadek ucznia w szkole a BHP

W szkołach do wypadków uczniów dochodzi stosunkowo często, w roku 2017/2018 mieliśmy ich ponad 54 tysiące [1]. Nie da się ukryć, że przy dużej grupie dzieci może dochodzić do zdarzeń zakończonych różnymi urazami. Takie zdarzenie nosi znamiona wypadku ucznia w przedszkolu lub szkole.

Czym jest wypadek ucznia w szkole?

Wypadek zgodnie z definicją jest to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania osoby pod opieką szkoły lub placówki. W definicji nie zostało dokładnie wskazane miejsce wypadek, dlatego nie należy zakładać, ze wypadek ucznia może mieć miejsce tylko na terenie placówki. Wypadek może również zdarzyć się podczas wycieczki szkolnej czy reprezentowania szkoły (w zawodach, podczas konkursów itp.).

Jak wygląda procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole?

Kiedy dojdzie do wypadku ucznia w szkole lub przedszkolu w pierwszej kolejności należy udzielić dziecku pierwszej pomocy, a później zabezpieczyć miejsce wypadku dbając o bezpieczeństwo pozostały podopiecznych. Jeżeli stan zdrowia dziecka wskazuje na konieczność wezwania pogotowia, należy to niezwłocznie uczynić.
W tym momencie uruchamiana jest procedura postępowania w przypadku wystąpienia wypadku ucznia – każda placówka oświatowa powinna mieć tę procedurę sformalizowaną, a wszyscy pracownicy powinni znać jej treść i wiedzieć, jakie kolejne kroki mają wykonywać.
Kolejnym krokiem jest powiadomienie o wypadku wszystkie niżej wymienione osoby:

 • rodziców lub opiekunów prawnych dziecka
 • dyrektora placówki
 • pracownika BHP
 • społecznego inspektora pracy
 • organ prowadzący
 • radę rodziców
 • prokuratora (wypadek śmiertelny, ciężki, zbiorowy)
 • kuratora oświaty (wypadek śmiertelny, ciężki, zbiorowy)
 • Państwowego Inspektora Sanitarnego (w przypadku zatruć)

Za powiadomienie tychże osób o wypadku odpowiada dyrektor lub osoba przez niego upoważniona. Każda decyzja powinna być udokumentowana w dzienniku zajęć.

Jak wygląda postępowania powypadkowe po wypadku dziecka w szkole? Kto prowadzi postępowanie powypadkowe? Kto jest członkiem zespołu powypadkowego?

Za wszystkie czynności prowadzone w związku z wypadkiem dziecka w placówce odpowiedzialny jest dyrektor lub inna osoba przez niego upoważniona. Dyrektor powołuje członków zespołu powypadkowego, którymi są:

 • pracownik służby BHP
 • społeczny inspektor pracy

Przewodniczącym zespołu powypadkowego jest pracownik służby BHP. Jeżeli którakolwiek z w/w osób nie może być członkiem zespołu powypadkowego, dyrektor wyznacza inne osoby mające wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jeżeli żadna z w/w osób nie może uczestniczyć w postepowaniu powypadkowym, w skład zespołu powypadkowego wchodzi dyrektor oraz pracownik przeszkolony w zakresie BHP.
W postępowaniu powypadkowym może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.

Do obowiązków zespołu powypadkowego należy przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji. Do tych czynności należą m.in. rozmowy z uczniem, świadkami wypadku, sporządzenie rysunków lub sfotografowanie miejsca wypadku, uzyskanie oświadczenia od nauczyciela, który sprawował opiekę na dzieckiem podczas wypadku, uzyskanie opinii lekarza potwierdzające uraz.

Jak wygląda protokół powypadkowy ucznia w szkole? Jaki jest termin na przygotowanie protokołu powypadkowego po wypadku ucznia?

Wzór protokołu powypadkowego został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.
Na sporządzenie protokołu powypadkowego zespół ma 21 dni. Osoby uprawnione mogą zaakceptować protokołu lub wnieść swoje uwagi.

Jakie dokumenty związane z wypadkiem ucznia w szkole musi prowadzić dyrektor?

Po zakończeniu czynności związanych z postępowaniem powypadkowym dyrektor jest obowiązany wpisać tenże wypadek w rejestrze wypadków, a dodatkowo podjąć działania prewencyjne, które zapobiegną w przyszłości podobnym zdarzeniom. Okoliczności oraz przyczyny wypadku powinny być przedstawione osobom pracującym w szkole, a także omówione z uczniami.

Jakie przepisy regulują postępowanie w przypadku wypadku ucznia?

Szczegółowe informacje dotyczące wypadków uczniów w pracy można znaleźć w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

Źródła:
[1] https://dane.gov.pl/pl/dataset/40/resource/16397,wypadki-w-szkolach-i-placowkach-w-roku-szkolnym-20172018-w-podziale-na-typy-szkolplacowek-i-wojewodztwa/table data dostępu: 01.02.2021
[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i 1386)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.