Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Urlop ojcowski 2024 – ile dni trwa, kto płaci i jakie dokumenty są potrzebne. Dane na 2024

Urlop ojcowski

Wprowadzenie równowagi między obowiązkami rodzicielskimi jest kluczowe 
w dzisiejszym społeczeństwie. Tradycyjnie uważa się, że to matki są głównymi opiekunami nowo narodzonych dzieci, podczas gdy ojcowie skupiają się na pracy zawodowej. Jednak zmieniające się społecznościowe i kulturowe normy zaczynają promować ideę równych szans rodzicielstwa, w tym także możliwość ojców do skorzystania z urlopu ojcowskiego.

Urlop ojcowski to prawo, które ma na celu zapewnić ojcom czas potrzebny do nawiązania więzi i zaangażowania się w życie swojego dziecka tuż po jego narodzinach. Urlop ten to także forma wsparcia dla matek, które często odczuwają presję i obciążenie związane z opieką nad dzieckiem. Dając ojcom możliwość skorzystania z urlopu, daje się matkom okazję na odrobinę wytchnienia, regeneracji sił i zrzucenie części obowiązków na partnera. W niniejszym artykule dowiemy się komu przysługuje urlop ojcowski i jakie są przepisy z nim związane.

Komu przysługuje urlop ojcowski w 2024 roku?

Urlop ojcowski to uprawnienie, które – jak sama nazwa mówi – przysługuje wyłącznie ojcu dziecka. Ojciec ma prawo skorzystać z tego urlopu niezależnie od uprawnień rodzicielskich z jakich korzysta matka dziecka. Jest to niezwykle istotne dla zapewnienia równych szans rodzicielskich oraz możliwości opieki nad dzieckiem.
Co ważne, urlop ojcowski może być wykorzystany zarówno w tym samym czasie, 
w którym matka korzysta z urlopu macierzyńskiego, ale nie musi.

Jaki jest wymiar urlopu ojcowskiego w 2024 roku?

Od 26 kwietnia 2023 roku pracownik, który wychowuje dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 14 dni. Ten okres jednak nie może przekroczyć:

  • ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia,
  • upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Warto też pamiętać, że urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo lub też podzielony na maksymalnie 2 części, trwające po tygodniu.

Jak złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Urlop ojcowski jest udzielany wyłącznie na wniosek pracownika. Może być on złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Należy złożyć go nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu. Ponadto do wniosku o urlop ojcowski pracownik powinien dołączyć dokumenty, takie jak:

  • dokument potwierdzający urodzenie dziecka, np. odpis skrócony aktu urodzenia,
  • w przypadku urodzenia dziecka za granicą, zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie,
  • w przypadku dziecka przysposobionego, kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu.

Co ważne, obowiązkiem pracodawcy jest uwzględnić wniosek pracownika o urlop ojcowski. Warto też pamiętać, że od dnia złożenia wniosku do zakończenia urlopu, pracodawca nie ma prawa podejmowania działań takich jak wypowiedzenie czy rozwiązanie umowy o pracę, o ile nie jest to wynik zwolnienia dyscyplinarnego, likwidacji pracodawcy lub ogłoszenia upadłości. Ponadto pracownik, który skorzystał z urlopu ojcowskiego ma prawo do powrócenia do pracy na stanowisku dotychczasowym lub równorzędnym.

Wynagrodzenie

Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to podczas urlopu ojcowskiego, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, ale za to otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru tego zasiłku.

Urlop ojcowski a równe szanse rodzicielstwa

Urlop ojcowski jest bardzo ważnym krokiem w kierunku zapewnienia równych szans rodzicielstwa. Daje on ojcom możliwość pełnienia aktywnej roli w życiu swojej rodziny, tworzenia więzi z dzieckiem i dzielenia się obowiązkami. To również zmienia społeczne postrzeganie ojców i promuje ideę równego zaangażowania rodziców w wychowanie dziecka. Warto kontynuować wysiłki na rzecz rozwoju i wdrażania takiego prawa, które umożliwia ojcom pełne uczestnictwo w życiu swoich dzieci, tworząc tym samym bardziej równoprawne społeczeństwo rodzicielskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *