Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Wypadki przy pracy zdarzają się w każdej firmie. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, dlatego to właśnie na nim spoczywa odpowiedzialność za zorganizowanie apteczki pierwszej pomocy oraz wywieszenie wylistowanych nazwisk osób odpowiednio przeszkolonych i wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy, w razie wypadku. Bardzo ważne jest, aby apteczka i lista były umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Zawartość apteczki pierwszej pomocy została omówiona w oddzielnym artykule.

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest wypadek przy pracy? Co to jest wypadek ciężki, śmiertelny i zbiorowy?
 • Kto wyznacza osoby odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy w razie wystąpienia wypadku przy pracy?
 • Jak wyznaczyć osobę odpowiedzialną za udzielenie pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku?
 • Czy wyznaczony pracownik ma obowiązek przyjęcia powierzonej mu funkcji?
 • Co należy do obowiązków pracownika wyznaczonego do pełnienia funkcji organizacji pierwszej pomocy?
 • Ile osób powinno zostać wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za pierwszą pomoc?
 • Gdzie powinna być podana informacja z listą nazwisk osób odpowiedzialnych za pierwszą pomoc?

Czym jest wypadek przy pracy? Co to jest wypadek ciężki, śmiertelny i zbiorowy?

Definicję wypadku przy pracy można znaleźć w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. [1]
Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od wypadku.
Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniki którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a także choroba nieuleczalna.
Zbiorowym wypadkiem przy pracy jest wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. [1]

Kto wyznacza osoby odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy w razie wystąpienia wypadku przy pracy?

Wyznaczenie osoby przeszkolonej w zakresie udzielania pierwszej pomocy należy do obowiązków pracodawcy. Osoba wyznaczona musi odbyć kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Taki kurs jest dostępny w ofercie Ośrodka szkolenia BHP.
Art. 2091 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy zawiera informację, że pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz ratownictwa medycznego. [2]

Jak wyznaczyć osobę odpowiedzialną za udzielenie pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku?

Organizację systemu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP.
Osoba odpowiedzialna za pierwszą pomoc w firmie powinna być jej pracownikiem. Nie może być ona zatrudniona na podstawie umów innych niż umowa o pracę. Dodatkowo osobą pełniącą rolę osoby wyznaczonej do udzielenia pierwszej pomocy nie może być pracodawca.
Brak jest informacji w przepisach polskiego prawa jakie kwalifikacje powinny posiadać wyznaczone osoby. Jedyną przesłanką obowiązkową do spełnienia, aby wyznaczyć pracownika, jest odpowiednie przeszkolenie osoby wyznaczonej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, tj. odbycie kursu z pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz regularna aktualizacja wiedzy i umiejętności. [3]

Czy wyznaczony pracownik ma obowiązek przyjęcia powierzonej mu funkcji?

Wyznaczony pracownik ma obowiązek przyjąć funkcję odpowiedzialności za organizację pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładzie pracy. Odmówić może on jedynie w przypadku stwierdzenia u niego przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji, jak np. trauma lub fobia związana z udzieleniem pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Co należy do obowiązków pracownika wyznaczonego do pełnienia funkcji organizacji pierwszej pomocy?

Do obowiązków wyznaczonych pracowników należy dbałość o kompletność apteczki oraz niesienie pierwszej pomocy przedmedycznej, do czasu przybycia służb ratunkowych. Oznacza to obowiązek podjęcia akcji ratunkowej, tj. czynne podjęcie działań podtrzymujących życie poszkodowanego. Obowiązek przystąpienia do realizacji pierwszej pomocy w celu podtrzymania funkcji życiowych poszkodowanego obowiązuje tylko w godzinach pracy osoby wyznaczonej do tego zadania.

Ile osób powinno zostać wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy?

Liczba osób wyznaczonych do działań z zakresu pierwszej pomocy, ich szkolenie oraz wyposażenie jest zależne od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń oraz od liczby zatrudnionych osób. Liczba przeszkolonych pracowników powinna być wystarczająca do tego, aby w pracy stale była obecna taka osoba. Osoba wyznaczona do tej funkcji musi być na każdej zmianie w zakładzie pracy! [2]

Jaka dokumentacja jest potrzebna do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za pierwszą pomoc?

Aby udokumentować wyznaczenie danego pracownika jako osobę odpowiedzialną za organizację pierwszej pomocy w firmie, należy wygenerować pismo zawierające informacje na temat wyznaczenia. Kopię takiego pisma wraz z podpisem wyznaczonego pracownika umieszczamy w jego aktach osobowych. Procedura wyznaczenia nie wymaga zmiany zakresu obowiązków pracownika ani złożenia wypowiedzenia zmieniającego.

Gdzie powinna być podana informacja z listą nazwisk osób odpowiedzialnych za pierwszą pomoc?

Według przepisów zawartych w Kodeksie Pracy pracodawca ma obowiązek poinformować wszystkich pracowników zakładu pracy kto został wyznaczony do pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za organizację pierwszej pomocy. Wykaz wyznaczonych pracowników powinien być dostępny dla każdego i zostać umieszczony w widocznym miejscu. Często wylistowane nazwiska, imiona i numery telefonów służbowych przeszkolonych pracowników umieszczane są w punktach pierwszej pomocy oraz przy apteczkach. Taka lista nie powinna być umieszczona wewnątrz apteczki.

Nie narażaj swoich pracowników na utratę zdrowia! Zadbaj o bezpieczne warunki pracy w swojej firmie. Edukuj swoich pracowników. Zadbaj o ich kwalifikacje i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Masz pytania na temat kursu pierwszej pomocy? Potrzebujesz szkolenia z pierwszej pomocy z dojazdem?

Napisz lub zadzwoń do nas.
Mail: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl
Tel: 22 837 06 95, 22 837 37 82

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz
  dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach.
  Bibliografia

  [1] Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  [2] Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 Kodeks pracy.
  [3] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.