Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Mobbing w pracy. Jak udowodnić mobbing w pracy

Jak udowodnić mobbing w pracy

Oskarżenie o mobbing w pracy

Zjawisko mobbingu reguluje prawnie art. 94[3] Kodeksu pracy. §1 wspomnianego artykułu zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi. W związku z powyższym tylko pracodawcę można pozwać za brak przeciwdziałania mobbingowi w firmie. Samego sprawcy (mobbera) nie można oskarżyć o mobbing, ponieważ nie mamy ku temu podstaw prawnych.
Warto również pamiętać, że w przypadku oskarżenia pracodawcy o brak przeciwdziałania mobbingowi zebranie dowodów na winę pracodawcy leży po stronie ofiary i to poszkodowany musi przedstawić przed Sądem materiały potwierdzające zajście mobbingu w miejscu pracy.

Dowody w sprawie mobbingu w pracy

Zebranie dowodów na udowodnienie wystąpienia mobbingu w miejscu pracy (oraz braku przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawcę) leży po stronie ofiary. W związku z tym musi mieć ona dowody na to, że oprawca stosował wobec niej zachowania mobbingowe, jak również na to, że pracodawca nie reagował.

1. Notatki własne, dziennik
Powinniśmy dokładnie zapisywać sytuacje, których doświadczaliśmy. W takiej notatce powinno znaleźć się miejsce, czas oraz nazwiska osób współuczestniczących lub świadków. Notatka powinna być dokładna i kompletna, tak, żeby zawierała wszystkie niezbędne dla Sądu informacje.

2. Dowody pisemne – mail, SMS
Utrzymane agresywne maile należy wydrukować i dołączyć do dowodów. Zalecane jest także nie kasowanie ich ze skrzynki odbiorczej.

3. Nagrania
W przypadku, gdy miejsce pracy jest monitorowane z obrazem i dźwiękiem pracodawca dysponuje dokładnym przebiegiem zdarzenia i może (czasem musi) udostępnić nagranie w toku sprawy. Pracodawca pod otrzymaniu zgłoszenia dot. mobbingu w pracy musi również zapoznać się z nagraniami samodzielnie lub udostępniać nagrania zespołowi wyjaśniającemu zdarzenia.
Niektóre ofiary samodzielnie nagrywają mobberów, jednak ostatecznie to Sąd każdorazowo decyduje o możliwości dopuszczenia takiego nagrania jako dowód w sprawie.

4. Zwolnienie lekarskie
Zgodnie z art. 94[3] §3 Kodeksu pracy dochodzenie odszkodowania od pracodawcy jest możliwe, gdy nasz stan zdrowia uległ pogorszeniu. Narażenie na długotrwały stres związany z mobbingiem stanowi poważny problem zdrowotny dla naszego organizmu. Odszkodowanie przysługujące za rozstrój zdrowia nie ma ograniczenia kwotowego i jest zależne od stopnia utraty zdrowia, a także jego następstw, np. zawodowych lub prywatnych.

5. Rachunki, paragony
Ubieganie się o przyznanie odszkodowania z tytułu rozstroju zdrowia może zawierać realnie poniesione koszty, tj. rachunki za wizyty lekarskie, wydatki na lekarstwa, ograniczenie pensji z tytułu nieobecności w pracy, czy inne koszty związane z zaistniałą sytuacją.

6. Zgłoszenie mobbingu
Należy również pamiętać, że pracodawca, który jest zobowiązany do przeciwdziałania mobbingowi, musi zostać o nim poinformowany. Zgłoszenie zachowań mobbingowych powinno odbyć się zgodnie z procedurą określoną w Wewnętrznej Procedurze Antymobbingowej. Jeżeli w firmie nie obowiązuje WPA należy zgłosić sprawę bezpośrednio do swojego przełożonego, działu personalnego lub zarządu/właściciela.

7. Zgłoszenie sprawy mobbingu do PIP
Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o występowaniu mobbingu w miejscu pracy i braku przeciwdziałania temu zjawisku ze strony pracodawcy będzie działało na naszą korzyść przed Sądem. Warto pamiętać jednak, że czas oczekiwania na przeprowadzenie kontroli przez PIP jest odroczone w czasie z uwagi na dużą ilość zgłoszeń i konieczność ich rozpatrywania w kolejności.

Czas trwania mobbingu w pracy

Musimy mieć na uwadze, że pojedyncze negatywne sytuacje w pracy nie są mobbingiem. Nierzadko wynikają z przepracowania czy nadmiernego stresu w pracy, nie są skierowane przeciwko jeden osobie, a ich celem nie jest poniżenie, ośmieszenie lub eliminacja z zespołu konkretnego pracownika. Przyjmuje się, że negatywne zachowania powinny trwać około 6 miesięcy i występować nie rzadziej niż raz na tydzień, abyśmy mogli je zakwalifikować jako mobbing.

Koszty mobbingu dla pracodawcy

Mobbing stanowi realny i wymierny w złotówkach koszt dla pracodawcy. Na koszty mobbingu składają się:

  • koszty nieobecności pracownika w pracy
  • koszty retencji pracowników (pokrycie kosztów szkoleń, badań lekarskich oraz wdrożenia do pracy nowych pracowników)
  • koszty niższej wydajności pracowników będących ofiarami mobbingu
  • koszty niższej wydajności kierowników, którzy regularnie wdrażają nowych pracowników
  • koszty wypadków przy pracy
  • koszty wizerunkowe dla firmy (w szczególności dla firm międzynarodowych lub pracujących dla zagranicznych klientów)
  • koszty odszkodowań

Porada praktyczna

Zanim jednak przystąpimy do złożenia pozwu przeciwko pracodawcy (mobberem jest inny pracownik), należy podjąć działania wewnętrzne. Z uwagi na wysokie koszty mobbingu dla firm, pracodawca będzie chciał rozwiązać ten problem jak najszybciej. Sprawa sądowa oraz kontrola PIP spowoduje wydłużenie okresu oczekiwania na rozwiązanie problemu i może być szkodliwa dla zdrowia ofiary.

Podstawa prawna:

Art. 94[3] Kodeksu pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *