Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

BHP w szkole – obowiązki nauczyciela

BHP w szkole obowiązki nauczyciela

W naszych artykułach napisaliśmy już wiele na temat obowiązków dyrektora szkoły z zakresu BHP. To właśnie dyrektor odpowiada za stan techniczny budynku i terenu szkoły, przeprowadzenie szkoleń BHP i egzekwowanie zasad. Musimy jednak pamiętać, że o przestrzeganie zasad BHP należy dbać na co dzień, a dyrektor nie może być obecny wszędzie. Z tego względu spora część zadań dotyczących ochrony bezpieczeństwa uczniów spoczywa na nauczycielach. Jakie zasady BHP obowiązują nauczycieli w szkole?

Przed rozpoczęciem lekcji

Nauczyciel powinien zawsze wejść do klasy jako pierwszy i ocenić, czy warunki w sali nie stwarzają niebezpieczeństwa dla niego, ani dla uczniów. W tym celu powinien sprawdzić, czy szyby w oknach nie są uszkodzone, jaki jest stan instalacji elektrycznej i mebli, aby ocenić, czy ewentualne uszkodzenia nie stanowią zagrożenia. Po zauważeniu uchybień należy zgłosić usterkę do dyrektora szkoły. Nauczyciel może odmówić prowadzenia zajęć w takiej sali do czasu naprawienia szkody i usunięcia zagrożenia.
Nauczyciel ma obowiązek zadbać o wywietrzenie sali, odpowiednią temperaturę i oświetlenie przed rozpoczęciem lekcji.

W trakcie lekcji

Jeśli specyfika zajęć tego wymaga, nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o środkach ostrożności, które należy zastosować, by nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo. W czasie trwania zajęć nauczyciel nie może zostawić uczniów bez opieki, a w sytuacji, gdy jest to konieczne, musi poinformować dyrekcję lub poprosić o pomoc innego nauczyciela, który w danym momencie nie ma pod opieką innych uczniów.
W przypadku niedyspozycji ucznia nauczyciel powinien wezwać pielęgniarkę, a w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy. Należy tu wspomnieć, że nauczyciel powinien przejść szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli. Kolejnym obowiązkowym krokiem jest poinformowanie rodziców dziecka i dyrekcji.

Po zakończeniu lekcji

Po zakończeniu lekcji nauczyciel powinien pierwszy otworzyć drzwi, by wybiegający uczniowie nie potrącili osoby przechodzącej korytarzem.

W czasie dyżuru

Nauczyciel pełniący dyżur nie może opuścić miejsca podlegającego nadzorowi i zapobiegać wszystkim zachowaniom odbiegającym od przyjętych norm. Dotyczy to zachowań agresywnych, biegania, siadania na parapetach, otwierania okien na korytarzach, dewastowania szkolnych sprzętów, palenia papierosów na terenie szkoły, opuszczania przez uczniów terenu szkoły podczas przerw i łamania innych zasad ustalonych przez szkołę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.