Ośrodek szkolenia BHP
w Warszawie

Profesjonalne szkolenia i kursy BHP z myślą o bezpieczeństwie Twoich pracowników

Szkolenia BHP Warszawa

Bezpieczne warunki w pracowni chemicznej i na warsztatach nauki zawodu

Bezpieczne warunki w pracowni chemicznej i na warsztatach nauki zawodu

Choć do wypadków w szkole dochodzi w wielu miejscach takich jak korytarze, klasy czy sale gimnastyczne, to ich skutki w większości przypadków nie są bardzo poważne. W szkole znajdują się jednak pomieszczenia, w których ryzyko utraty zdrowia lub życia jest bardzo wysokie i w tych miejscach należy w sposób szczególny zadbać o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły. Mowa tutaj o szkolnych pracowniach chemicznych i warsztatach, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu. Jakie zasady BHP w szkole należy tam zastosować?

Uczniowie i pracownicy muszą zostać poinformowani o zagrożeniach

Zarówno uczniowie, jak i pracownicy muszą wiedzieć, jakie zagrożenia dla zdrowia występują w pracowniach i na warsztatach, oraz jak się przed nimi chronić, by je wyeliminować lub ograniczyć.

Uczniowie muszą zostać zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej

W pracowniach i na warsztatach, gdzie względy sanitarno-higieniczne i występowanie czynników niebezpiecznych dla zdrowia wskazują na konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej, uczniowie muszą zostać w nie zaopatrzeni przez szkołę. Dotyczy to również odzieży i obuwia ochronnego.

W pracowniach i warsztatach muszą znajdować się regulaminy dotyczące użytkowania pomieszczenia

Regulaminy dotyczące użytkowania pomieszczeń powinny uwzględniać przede wszystkim przepisy i zasady BHP. Zasada ta dotyczy nie tylko pomieszczeń, w których przebywają uczniowie, ale także tych, z których korzystają nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.

Maszyny i urządzenia techniczne używane w szkole muszą spełniać wymagane normy i być sprawne

Maszyny używane do pracy i nauki w szkole muszą być w pełni sprawne i bezpieczne dla użytkownika. Maszyny te muszą mieć deklarację zgodności wystawioną przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), spełniać wymagania zasadnicze w zakresie konstrukcji oraz dokumentacji technicznej i być oznaczone znakiem CE (w przypadku, gdy jest on wymagany). Urządzenia, które mogą stanowić zagrożenie z powodu uszkodzenia (np. czekające na naprawę), powinny zostać usunięte z pomieszczenia, a jeśli jest to niemożliwe, należy je wyraźnie oznaczyć i zabezpieczyć przed uruchomieniem.

Uczniowie muszą zostać poinformowani o zasadach bezpiecznej pracy z maszynami

Przed użyciem danej maszyny na warsztacie lub w pracowni uczniów należy poinformować o zasadach bezpiecznej pracy przy urządzeniu. Instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn powinny znajdować się również w widocznym miejscu w pobliżu tych urządzeń.

Substancje chemiczne i ich mieszaniny, sklasyfikowane jako niebezpieczne i szkodliwe, muszą być odpowiednio przechowywane i oznaczone

Niebezpieczne i szkodliwe substancje chemiczne i mieszaniny muszą być przechowywane w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu i znajdować się w pojemnikach z opisem nazwy substancji i jej wpływu na zdrowie. Karty charakterystyki substancji należy udostępnić osobom prowadzącym zajęcia z ich użyciem oraz uczniom.

Należy przygotować procedury postępowania na wypadek awarii lub wypadku spowodowanego czynnikiem chemicznym i ocenę ryzyka zawodowego

W przypadku substancji chemicznych i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne wymagane jest przygotowanie dokumentów z oceną ryzyka zawodowego i stworzenie procedury dotyczącej postępowania w przypadku awarii lub wypadku spowodowanego czynnikiem chemicznym.

Komentarze

  1. Dobrym i tanim sposobem ochrony indywidualnej jest fartuch. Zawsze znajdzie się uczeń, który nie będzie miał własnego fartucha, więc coś takiego w pracowni byłoby bardzo przydatne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.